zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Prawo pracy

Uzyskiwanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2020 r. pod pozycją 1169 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 04.06.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie...

Wynagrodzenia urzędników i innych pracowników sądów oraz prokuratury

Z dniem 16 lipca br. wchodzą w życie zmiany w płacowych przepisach wykonawczych, przewidujące waloryzację wynagrodzeń zasadniczych przysługujących urzędnikom oraz innym pracownikom sądów i prokuratury. Zmiany w tym zakresie zawarto w rozp. zmieniającym, wydanym przez Ministra Sprawiedliwości dnia 17 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1170)....

Praca zdalna – doprecyzowanie zasad wykonywania

Z dniem 24 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), zwana dalej „Tarczą...

Priorytetowe dziedziny medycyny – nowy wykaz obowiązujący od dnia 1 lipca br.

Zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514, ze zm.) minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, priorytetowe dziedziny medycyny, kierując się potrzebami w...

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2020 r. pod pozycją 1123 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 07.05.2020 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z...

Menu praca