Próbne ewakuacje w placówkach oświatowych

Uwaga dyrektorzy szkół i samorządowcy: Próbne ewakuacje w szkołach, przedszkolach i internatach.

156

Do 30 listopada szkoła, przedszkole i internat muszą przeprowadzić próbną ewakuację. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Co istotne, żadne przepisy antycovidowe nie zwalniają szkół, przedszkoli ani internatów z wykonania tego zadania.

Zgodnie z § 17 ust. 2 cyt. rozp. w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników. Celem tzw. treningu ewakuacyjnego jest przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników do sprawnego działania w razie pojawienia się zagrożenia, w tym do szybkiego i bezpiecznego opuszczenia budynku.

Planując próbną ewakuację w czasie epidemii, dyrektor szkoły (przedszkola, internatu) powinien uwzględnić aktualne wytyczne wynikające z reżimu sanitarnego, m.in. dotyczące dystansu społecznego. Może też zwrócić się o dodatkowe zalecenia do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Dyrektor powinien też przeanalizować obowiązujące w jego placówce dokumenty: instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i będący jej częścią plan ewakuacji pod kątem tego, czy procedury w nich zapisane nie zwiększają ryzyka transmisji koronawirusa. Jeżeli wymagają zmian, to należy je wprowadzić i utrzymać przez cały czas występowania zagrożenia epidemiologicznego. Po jego ustąpieniu trzeba wrócić do wcześniej obowiązujących rozwiązań.

Choć przyjęło się, że próbna ewakuacja jest przeprowadzana w formie ćwiczeń, to wskazany na wstępie przepis cyt. rozp. wcale o tym nie przesądza. Nie określa on sposobu ani formy praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji. Można je zatem dostosować do aktualnie panujących okoliczności – po pierwsze, trening ewakuacyjny nie musi zostać przeprowadzony dla wszystkich użytkowników danego budynku jednocześnie, można wykonać go etapami i w małych grupach. Po drugie, w pierwszej kolejności należy przećwiczyć osoby funkcyjne – kadrę kierowniczą, pracowników obsługi, wychowawców klas, nauczycieli, ponieważ to oni odpowiadają za właściwe przeprowadzenie faktycznej ewakuacji. Muszą więc znać wyjścia ewakuacyjne, kierunki poruszania się, zamknięcia przeciwpożarowe, sygnały alarmowe, lokalizację sprzętu gaśniczego, miejsca zbiórki po opuszczeniu budynku. Dyrektor zapoznaje także wszystkich uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole (przedszkolu, internacie) – należy omówić je tak, aby każdy znał potem swoje obowiązki i zasady postępowania, wiedział, jak reagować i jak współpracować z innymi osobami.

Należy pamiętać, aby najpóźniej na tydzień przed planowaną próbną ewakuacją powiadomić właściwego komendanta Powiatowej Straży Pożarnej oraz organ prowadzący szkołę o terminie jej przeprowadzenia. Istotne jest także sporządzenie sprawozdania z przebiegu próbnej ewakuacji. Należy w nim wskazać wszystkie błędy i braki w procedurach oraz omówić je na posiedzeniu rady pedagogicznej.

Przypomnijmy, że dyrektor szkoły (placówki) zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole lub placówce, a także uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę (placówkę) poza obiektami do niej należącymi. Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Kopię protokołu z ustaleń kontroli dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, ze zm.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!