Przepisy o promocji zatrudnienia – zakres stosowania oraz podstawowe definicje

629

Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określono w przepisach ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”. Cele i działania zgodne z kierunkami oraz priorytetami państwa w dziedzinie rynku pracy są ustalane i…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!