RCL: Nowy projekt – prawo komunikacji elektronicznej

Postulaty Rzecznika MŚP do rządowego projektu – prawo komunikacji elektronicznej, uwzględnione w projekcie ustawy.

56

Postulaty Rzecznika MŚP do rządowego projektu – prawo komunikacji elektronicznej (nr projektu: UC-45), uwzględnione w projekcie ustawy w tym m.in. jedna z proponowanych zmian pozbawiała uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych np. wejścia do nieruchomości, czyli, mogła np. uniemożliwić fizyczne wejście monterów telewizji kablowych do budynków.

W dniu 12 i 15 lutego 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczone zostały zmienione: Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (nr wykazu UC46) oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej (nr wykazu UC45).

Pismem z dn. 09.10.2020 r., w oparciu o postulaty zgłaszane przez Członków Zespołu ds. Telekomunikacji działającego przy Rzeczniku MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców, Rzecznik MŚP przekazał swoją opinię do tych projektów.

W odpowiedzi z dn. 26.10.2020 r. Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa, Pan Marek Zagórski zapewnił o zamiarze realizacji postulatów zgłoszonych przez Rzecznika MŚP, zapowiadając stworzenie nowego systemu do inwentaryzacji infrastruktury i usług. Zostanie on oparty o system Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

Jak zapewniono nowy system, ma wprowadzać ułatwienia dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez możliwość dodawania nowych danych do wprowadzonych we wcześniejszych okresach przy zapewnieniu walidacji wprowadzanych danych i możliwości łatwiej ich edycji. Powyższe wychodzi naprzeciw od lat zgłaszanemu postulatowi firm MŚP oraz podczas prac Zespołu ds. Telekomunikacji działającego przy Rzeczniku MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców, zmniejszenia pracochłonności i kosztów związanych z inwentaryzacją infrastruktury i usług.

Zgłoszone przez Rzecznika MŚP postulaty znalazły odzwierciedlenie w najnowszych wersjach ww. projektów ustaw. Należą do nich:

 1. Zachowanie uprawnienia tzw. dostępu fizycznego, czyli wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, poprzez rezygnację z wymogu zapewnienia takiego dostępu jedynie w wypadku świadczenia „usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s”. Projektowana wcześniej regulacja mogła pozbawić tego istotnego uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących inne usługi telekomunikacyjne, takie jak rozprowadzanie i rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych albo świadczących usługi telefoniczne.
 2. Odstąpiono od skracania już zawartych umów przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązania pozwalającego na zawarcie umowy dłuższej niż 24 miesiące tylko do dnia ogłoszenia ustawy.
 3. Odnośnie poruszonej w piśmie Rzecznika MŚP kwestii vacatio legis zrezygnowano ze sztywnych terminów wejścia w życie ustaw na rzecz ich wydłużenia i wejścia w życie, zasadniczo po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

– Zmiany są wynikiem postulatów wypracowanych podczas prac Zespołu ds. Telekomunikacji działającego przy Rzeczniku MŚP w ramach Rady Przedsiębiorców. Wszelkie ułatwienia dla przedsiębiorców z sektora, które są wprowadzane, uzasadniają sens naszej pracy. Zwłaszcza w tak trudnym czasie – komentuje dr. n.pr. Marek Woch, Dyrektor Generalny.

– Proponowana zmiana pozbawiała uprawnienia przedsiębiorców telekomunikacyjnych np. wejścia do nieruchomości. Czyli, mogła np. uniemożliwić fizyczne wejście monterów telewizji kablowych do budynków. A to byłby kompletny absurd. Nasze postulaty zostatały zrealizowane i stworzony został nowy systemu do inwentaryzacji infrastruktury i usług – dodaje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

———————————————————————-

Będą nowości – podaje resort cyfryzacji

W projekcie po raz pierwszy uregulowane zostaną m.in. zagadnienia związane z usługami OTT (Over-the-top), czyli komunikacji interpersonalnej niewykorzystującej numerów; transmisję stosowaną na potrzeby świadczenia usług komunikacji maszyna – maszyna lub usługę direct billing (usługa dodatkowego obciążenia rachunku).

Nowa ustawa reguluje też m.in.:

 • kwestie obejmujące wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego, obowiązki informacyjne podmiotów funkcjonujących na rynku komunikacji elektronicznej, obowiązki przedsiębiorców związane z bezpieczeństwem sieci i usług, obowiązki na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz opłaty związane z funkcjonowaniem na rynku komunikacji elektronicznej;
 • gospodarowanie częstotliwościami oraz zasobami numeracji, w tym warunki uzyskania, zmiany czy odnowienia rezerwacji częstotliwości, kwestie związane z pozwoleniem radiowym, procedury związane z prowadzonymi przez Prezesa UKE postępowaniami selekcyjnymi;
 • kwestie zapewnienia dostępu do sieci telekomunikacyjnych, w tym wprowadzenie uprawnienia Prezesa UKE do wydawania decyzji generalnych, które w kompleksowy sposób będą mogły regulować kwestie dostępowe;
 • regulację rynku komunikacji elektronicznej, w tym m.in. procedurę analizy rynków właściwych, nakładanie obowiązków regulacyjnych, obowiązki na rynkach hurtowych, ograniczenia na rynkach detalicznych, szczegółowe warunki inwestowania oraz rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów;
 • funkcjonowanie multipleksów;
 • prawa użytkowników końcowych, w tym m.in. kwestie dotyczące zawierania i rozwiązywania umów, reklamacji usługi, zakres dokumentów składających się na umowę o świadczenie usług komunikacji elektronicznej, dostęp do niezależnego narzędzia porównawczego ofert usług komunikacji elektronicznej, regulacja usług tzw. direct billing(usługa dodatkowego obciążenia rachunku);
 • funkcjonowanie usługi powszechnej, w tym tryb powoływania operatora wyznaczonego;
 • funkcjonowanie organów właściwych w sprawach telekomunikacji oraz komunikacji elektronicznej.

Czekamy na opinie

Celem projektów, które przygotował resort cyfryzacji, jest nie tylko możliwie najlepsze wdrożenie w Polsce przepisów EKŁE (Europejski kodeks łączności elektronicznej), ale i sprostanie oczekiwaniom rynku komunikacji elektronicznej, w tym zarówno przedsiębiorców, jak i użytkowników usług. To dlatego prowadzono szerokie prekonsultacje nowych przepisów.

Projekty obu ustaw zostały przekazane do zaopiniowania do kilkudziesięciu podmiotów, w tym izb zrzeszających przedsiębiorców, innych organów administracji, a także organizacji społecznych reprezentujących interesy konsumentów. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały dokładnie przeanalizowane oraz omówione podczas siedmiu całodziennych spotkań warsztatowych.

Efektem tych wielomiesięcznych prac są przekazywane dziś do zaopiniowania projekty ustaw. Bardzo zależy nam na Państwa opiniach.

Do konsultacji MC zaprasza nie tylko podmioty zainteresowane regulacjami z zakresu komunikacji elektronicznej, ale i wszystkich innych.

Treść projektów można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

Zachęcamy do przesyłania Państwa uwag i opinii na adres: konsultacje.pke@mc.gov.pl

Źródło: mc.bip.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!