Refundowanie wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

411

Zgodnie z § 8 wymienionego powyżej rozp. MPiPS z dn. 25.06.2014 r. refundacja pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń stanowi pomoc de minimis spełniającą warunki określone w rozp. Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!