Rynek pracy w trzecim kwartale 2020 roku

26

W III kwartale 2020 r. można mówić o lekkiej stabilizacji sytuacji na rynku pracy wywołanej pandemią COVID-19. W porównaniu do sytuacji odnotowanej w poprzednim kwartale – na podstawie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności – zaobserwowano co prawda wzrost liczby bezrobotnych, jednak przy jednoczesnym zwiększeniu zbiorowości pracujących i spadku liczebności osób biernych zawodowo. Niewątpliwie świadczy to o ożywieniu na rynku pracy, w tym aktywizacji osób nieposzukujących pracy lub niegotowych do jej podjęcia w poprzednim kwartale. Jednocześnie odnotowano osłabienie zjawisk zaobserwowanych w II kwartale br. charakterystycznych dla populacji pracujących, takich jak zwiększone absencje i częstsza praca z domu.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w III kwartale 2020 r. 56,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kwartałem 2020 r. o 0,9 p. proc., ale obniżył się nieznacznie w odniesieniu do III kwartału 2019 r. o 0,3 p. proc.

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL

W III kwartale 2020 r. liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17074 tys. osób, z tego: 16512 tys. to pracujący i 561 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 13192 tys.
Zbiorowość aktywnych zawodowo zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 273 tys., tj. o 1,6%), ale zmniejszyła się w relacji do analogicznego okresu ubiegłego roku (o 77 tys., tj. o 0,4%). W konsekwencji, liczba osób biernych zawodowo była niższa w skali kwartału, ale wyższa w skali roku.
Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zmniejszył się w stosunku do poprzedniego okresu, natomiast był większy od zaobserwowanego w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W III kwartale 2020 r. na 1000 osób pracujących przypadały 833 osoby bez pracy (w II kwartale 2020 r. i w III kwartale 2019 r. odpowiednio: 860 i 822 osoby).

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL

Osoby pracujące stanowiły w III kwartale 2020 r. 54,6% ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kwartałem br. – o 0,8 p. proc., natomiast ukształtował się na nieco niższym poziomie w odniesieniu do sytuacji sprzed roku (spadek o 0,3 p. proc.).

W III kwartale 2020 r. populacja pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 16512 tys. i zwiększyła się względem poprzedniego kwartału (o 238 tys., tj. o 1,5%), natomiast w stosunku do sytuacji rok wcześniej odnotowano spadek (o 107 tys., tj. 0,6%).
Zaobserwowany wzrost liczby osób pracujących w większym stopniu dotyczył kobiet niż mężczyzn. W porównaniu z poprzednim kwartałem obie zbiorowości zwiększyły się odpowiednio o 141 tys., tj. o 2,0% i o 97 tys., tj. o 1,1%. Natomiast obniżenie liczby pracujących w skali roku dotyczyło w podobnym zakresie populacji kobiet i mężczyzn (spadek odpowiednio o 51 tys., tj. o 0,7% oraz o 56 tys., tj. o 0,6%).
Podobnie jak w poprzednich okresach wśród pracujących nieco większą zbiorowość stanowili mężczyźni – w III kwartale 2020 r. ich udział w tej grupie wyniósł 55,4%.
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania zwiększenie populacji pracujących w ujęciu kwartalnym dotyczyło w szerszym zakresie mieszkańców miast – wyniosło ono 177 tys., tj. 1,8%, a w ujęciu rocznym odnotowano spadek o 62 tys., tj. 0,6%. Wśród mieszkańców wsi liczebność pracujących wzrosła o 61 tys., tj. 0,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale zmniejszyła się w odniesieniu do sytuacji sprzed roku (o 45 tys., tj. o 0,7%).
Zmiany w liczbie pracujących wpłynęły na wzrost wskaźnika zatrudnienia (do poziomu 54,6% z 53,8% odnotowanego w II kwartale 2020 r.).
W III kwartale 2020 r. nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (odpowiednio 63,3% wobec 46,5% dla kobiet).

Bezrobotni według BAEL

W III kwartale 2020 r. zbiorowość bezrobotnych liczyła 561 tys. i zwiększyła się zarówno w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i do analogicznego okresu 2019 r. (odpowiednio o: 34 tys. i 29 tys.).
W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrost liczby bezrobotnych odnotowano wyłącznie wśród kobiet – o 20,9%, przy jednoczesnym spadku liczebności bezrobotnych mężczyzn o 4,1%.
W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. wśród kobiet i mężczyzn liczba bezrobotnych wzrosła odpowiednio o 19 tys., tj. o 7,3% wobec 11 tys., tj. o 4,0%.
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił wśród mieszkańców wsi (o 10,6%), jak i miast (o 3,9%), a w odniesieniu do sytuacji sprzed roku zwiększenie liczby bezrobotnych nastąpiło o 8,6% na wsi wobec 3,2% w miastach.
Stopa bezrobocia zwiększyła się zarówno w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, jak i poprzedniego kwartału. W III kwartale 2020 r. stopa bezrobocia mężczyzn ukształtowała się na niższym poziomie niż dla kobiet (odpowiednio 3,0% wobec 3,6%), biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania stopa bezrobocia była niższa wśród mieszkańców miast niż wsi (odpowiednio 3,1% wobec 3,5%).

źródło: GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!