Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu 2020

8

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok wraz z uchwałą w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2020. Dochody budżetu państwa wyniosły blisko 420 mld zł, wydatki ok. 505 mld zł. Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie prawie 85 mld zł. W stosunku do 2019 dochody wzrosły nominalnie o 4,8%, a realnie o 1,4%.

Ustawa budżetowa z 14 lutego 2020 r. zakładała zrównoważony budżet państwa. Dochody i wydatki zaplanowano na poziomie ok. 435 mld zł. Jednak z uwagi na COVID-19, budżet państwa wymagał nowelizacji.

Wpływ pandemii na gospodarkę

PKB w UE zmniejszył się w 2020 r. średnio o 6,1%. PKB Polski był realnie niższy jedynie o 2,7% w porównaniu z 2019 r. Jednak zamknięcie gospodarki i spadek aktywności gospodarczej wpłynęły na zmniejszenie planowanych pierwotnie w ustawie budżetowej na rok 2020 dochodów budżetowych. Z drugiej strony znacznemu zwiększeniu uległy planowane wydatki, na skutek antykryzysowych działań rządu.

Dochody

Dochody budżetu państwa w 2020 r. wyniosły ok. 420 mld zł i były wyższe o ok. 21 mld zł (tj. o 5,3%.) w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2020. W porównaniu do 2019 r. wzrosły o ponad 19 mld zł, tj. nominalnie o 4,8%, a realnie o 1,4%.

Dochody większe niżby wynikało z planów były konsekwencją znacznie wyższych wpływów z podatków (pomimo niekorzystnych uwarunkowań makroekonomicznych), w szczególności z VAT oraz CIT – razem 53,8% łącznych dochodów budżetu państwa osiągniętych w 2020 roku.

Wydatki

Wydatki budżetu państwa, w kwocie ok. 505 mld zł, były niższe od zaplanowanych w nowelizacji budżetu na 2020 r. o 0,6%. To efekt mniejszych wydatków bieżących jednostek budżetowych oraz dotacji i subwencji, a także wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

W wyniku implementacji rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. poz. 2422) część środków w wysokości ok. 11,6 mld zł będzie można wykorzystać w roku obecnym.

Deficyt

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości blisko 85 mld zł i był niższy o 22,3% od zapisanego w nowelizacji ustawy budżetowej.

Źródło: MF

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!