Rzecznik MŚP: MI wyjaśniło sprawę zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu

Po pytaniu Rzecznika MŚP Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że właściciel zawiadamiający starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, powinien zwrócić się w tej sprawie do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) - wskazało we wtorek Biuro Rzecznika.

2

Jak podano w komunikacie Biura, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował zapytanie do Ministerstwa Infrastruktury w związku z rozbieżnościami w stosowaniu przez starostwa powiatowe przepisów Prawa o ruchu drogowym. W odpowiedzi na pytanie Rzecznika MŚP Ministerstwo Infrastruktury, wyjaśniło, że właściciel pojazdu zawiadamiający starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu, powinien zwrócić się w tej sprawie do organu właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania (siedziby).

Jak wyjaśniono, do Biura Rzecznika MŚP wpłynęło pismo przedstawiciela przedsiębiorców, w którym wskazywał na rozbieżność w stosowaniu przez starostwa powiatowe przepisów Prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którymi właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Z materiałów dostarczonych przez przedsiębiorcę wynikało, że część starostw uważa, że powyższe zgłoszenie należy skierować do starostwa miejsca zamieszkania właściciela pojazdu, natomiast według innych do miejsca ostatniej rejestracji. W praktyce prowadziło to do uznawania się przez odpowiednie starostwa za niewłaściwe w sprawie i odsyłania między sobą wniesionego do nich zawiadomienia, co znacznie wydłużało czas załatwienia sprawy.

Wobec powyższego, pismem z 19 marca 2021 r. Rzecznik MŚP zwrócił się do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, z zapytaniem, czy te wątpliwości są znane resortowi oraz czy planowane jest podjęcie w związku z nimi jakiś działań.

Według Rzecznika, Ministerstwo Infrastruktury udzieliło odpowiedzi pismem, w którym stwierdzono, że ponieważ w przepisach Prawa o ruchu Drogowym nie określono odrębnie właściwości miejscowej organów, to zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którymi właściwość miejscową organu administracji publicznej ustala się według miejsca zamieszkania strony postępowania, lub siedziby, jeśli stroną jest osoba prawna.

Wynika z tego, że w ocenie Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu powinny trafiać do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu.

Rzecznik wskazał, że przy okazji podkreślono, iż organ rejestrujący ma możliwość wprowadzenia danych z zawiadomienia o zbyciu/nabyciu do Centralnej Ewidencji Pojazdów administrowanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, niezależnie od miejsca zamieszkania zbywcy lub nabywcy.

W komunikacie powiadomiono również, że Ministerstwo Infrastruktury zadeklarowało, iż nie planuje zmian legislacyjnych w zakresie określenia na gruncie ustawowym właściwości organu do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ drag/