Sklepiki szkolne skorzystają z tarczy branżowej

Wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie jednostek systemu oświaty.

10

Dnia 20 maja sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli nowelizację uchwali senat i podpisze prezydent, z przewidzianych w niej nowych rozwiązań pomocowych skorzystają również osoby prowadzące sklepiki szkolne. Będzie to wsparcie podobne do tego, jakie otrzymują firmy z tzw. tarczy branżowej i wydanych do niej rozporządzeń pomocowych.

Projekt nowelizacji został przygotowany przez ministra rozwoju, pracy i technologii. Jest adresowany m.in. do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.11.Z albo 47.19.Z. Sklepiki szkolne otrzymają wsparcie w postaci: dofinansowania wynagrodzeń pracowników, zwolnienia z opłacania składek na ZUS, świadczeń postojowych oraz małych dotacji do 5 tys. zł.

Podstawowym kryterium otrzymania pomocy będzie wykazanie co najmniej 40-procentowego spadku przychodów odnotowanych w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r., a także prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

Aby uzyskać pomoc, przedsiębiorca będzie musiał złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia potwierdzające powyższe okoliczności (spadek przychodów i prowadzenie działalności), a ponadto także oświadczenie o posiadaniu pisemnego zaświadczenia wystawionego przez dyrektora jednostki oświatowej o tym, że był związany przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów, a który to miesiąc jest „podstawą” złożenia danego wniosku, umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej. Zaświadczenie nie będzie musiało być załączone do wniosku, ewentualna weryfikacja jego posiadania będzie mogła nastąpić post factum, podczas kontroli.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!