Sprzedaż samochodu po pół roku od jego wykupu z leasingu

4

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2020 r. (data wpływu 8 czerwca 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania na cele prywatne samochodu osobowego w momencie jego wykupu z leasingu oraz opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego po upływie 6 miesięcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2020 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych (kod PKD 43.21.Z.) na własny rachunek od 1986 r. Jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, płaci podatek liniowy w wysokości 19%, prowadzi księgowość w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W dniu …. lutego 2017 r. zawarł Umowę Leasingu operacyjnego, której przedmiotem był leasing samochodu osobowego – Audi A8 przeznaczonego na cele działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2020 r. i spełniała warunki określone w przepisach art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez cały okres trwania umowy pojazd był wykorzystywany wyłącznie dla celów działalności gospodarczej. 50% kwoty podatku VAT od czynszów leasingowych i innych wydatków związanych z eksploatacją tego samochodu było odliczane jako VAT naliczony. Comiesięczne raty leasingowe ujmowane były w kosztach działalności na podstawie otrzymywanych faktur w kwocie netto powiększonej o kwotę VAT niepodlegający odliczeniu. Zgodnie z warunkami przedmiotowej Umowy po jej zakończeniu Wnioskodawcy przysługiwało prawo wykupu przedmiotu leasingu za 1% jego wartości początkowej. Możliwość nabycia wynikała z odrębnej od Umowy leasingu – Umowy zobowiązującej do sprzedaży, która jest odrębną czynnością związaną z dostawą i niezwiązaną z samą umową leasingu. Wnioskodawca skorzystał z możliwości wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej. Faktura dokumentująca wykup została wystawiona na firmę w dniu 17 stycznia 2020 r. a pojazd został zarejestrowany w Starostwie Powiatowym. Po wykupie z leasingu samochód został przeznaczony na cele prywatne Wnioskodawcy, dlatego też faktura dokumentująca wykup nie została ujęta w kosztach podatkowych, ani w ewidencji środków trwałych a podatek naliczony wynikający z tej faktury nie został wykazany w deklaracji VAT-7 do pomniejszenia podatku należnego. Po upływie 6 miesięcy od momentu wykupu samochodu z leasingu Wnioskodawca zamierza go sprzedać.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!