zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi ABC prawa pracy

Tag: ABC prawa pracy

Zasady oraz tryb podejmowania przez obywateli polskich pracy za granicą u pracodawców zagranicznych uregulowano w rozdz. 16 (art. 84–86) ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn....
W przepisie art. 672 k.p. określono minimalne standardy zatrudnienia, jakie należy zapewnić w przypadku wykonywania pracy na terytorium RP przez pracownika skierowanego do tej pracy na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem UE. Zgodnie z art. 671 § 2...
Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w RP określono w obowiązujących od dn. 02.05.2015 r. przepisach rozp. MPiPS z dn. 01.04.2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. poz. 543). Powyższe regulacje stanowią rozwinięcie podstawowych unormowań...
Kwestie dotyczące podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców w RP regulują postanowienia rozdz. 16, zawarte w przepisach art. 87–88m i 90–90a ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149, z...
Pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią objęta jest szczególną ochroną przewidzianą w przepisach prawa pracy. W związku z tym pracodawca zatrudniający taką pracownicę jest obowiązany stosować dyspozycje zawarte w art. 179 k.p. oraz w regulacjach wykonawczych obligujących pracodawcę...