zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi BHP

Tag: BHP

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 maja 2021 r. pod pozycją 869 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14.04.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie...
Dnia 23 lutego 2021 r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) wydał dokument, w którym zostały opublikowane wykazy Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy odnośnych – przywołanych w tym...
W Dzienniku Ustaw z dnia 6 kwietnia 2021 r. pod pozycją 623 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 01.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe...
Kwoty jednorazowych odszkodowań ustala się odrębnie dla każdego roku składkowego w rozumieniu ustawy wypadkowej, czyli na okres od dnia 01.04. danego roku do dnia 31.03. roku następnego. Kwoty jednorazowych odszkodowań obowiązujące w roku składkowym 2021/2022 określono w obwieszczeniu MRIPS...
W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2021 r. zmieniły się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. W Dzienniku Ustaw pod poz. 489 opublikowano rozp. MRiPS z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie...

Szkolenia BHP w czasie epidemii

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń  wstępnych i okresowych w czasie epidemii? Szkolenia wstępne W okresie stanu epidemii, w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązują przepisy określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...
Problematykę wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych uregulowano w Dziale X rozdział 7 k.p. i w odrębnych przepisach zarówno rangi ustawowej, jak również wykonawczej. W treści niniejszego punktu przedstawione zostały zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku przy pracy lub...
W dniu 18 marca odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Podczas obrad Rada przyjęła stanowisko w sprawie w sprawie wypłaty świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzeń za pracę) w latach 2018-2020 oraz w okresie pandemii COVID-19 od marca 2020 r....
Materiały i procesy technologiczne Zgodnie z art. 220 § 1 k.p. niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych. Kto wbrew obowiązkowi stosuje materiały i procesy technologiczne bez...
Z dniem 20 lutego br. weszły w życie zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Wspomniane wyżej modyfikacje legislacyjne odnoszą się do zapisów rozp. MRPIPS z dnia 12 czerwca 2018...