zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Ekspert oświata

Tag: Ekspert oświata

„Bardzo proszę o wykładnię dotyczącą właściwego zapisu aktów prawnych. Posłużę się przykładem dotyczącym Rozporządzenia MENiS z dn. 31.01.2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ...... - od 2005 r. do 2019 r. weszło 17 aktów zmieniających,...

Awans zawodowy nauczyciela

„Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. będzie mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego? Czy ten okres zatrudnienia nie dyskwalifikuje jego możliwości awansu zawodowego? Czy posiedzenie Komisji może odbyć się po 25.06.2021 r.?” Taki sposób zatrudnienia...
„Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie 31 sierpnia rozwiązuje stosunek pracy za porozumieniem stron. Nie wykorzystał w całości bieżącego urlopu z powodu urlopu dla podratowania zdrowia, który trwał do 30 lipca br. Czy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy należy wypłacić...
Regulacja art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje ministra edukacji do ustalenia podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. Resort przygotowuje listę priorytetów na każdy nowy rok szkolny, mając na...

Szkolenia dla rady pedagogicznej

„Czy nauczyciel informatyki ma obowiązek robić szkolenie dla rady pedagogicznej np. z Ms Teams w ramach WDN na prośbę dyrektora szkoły? Czy to należy do obowiązków nauczyciela informatyki czy raczej dyrektor powinien zatrudnić firmę zewnętrzną?” Zgodnie z ... (...) art. 14 ust....
„Czy nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę w wieku 61 lat przysługuje rekompensata, jako dodatek do kapitału początkowego za pracę w szkole specjalnej nieprzerwanie od 1992 roku? Spotkał się ktoś z tym? Czy na świadectwie musi być wpisana praca w warunkach...
Przed takim dylematem stanął dyrektor jednej ze szkół, kiedy trafił do niego wniosek o przekazanie kopii dokumentu. Odmówił wnioskodawcy i jak ... (...) się okazało – postąpił słusznie, a potwierdziły to kolejne instancje, w tym Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku...
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę upomnienia na szkołę, która przeprowadziła wśród uczniów ankietę „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Badania te dotyczyły sytuacji osobistej uczniów. Urząd uznał, że szkoła nie ma podstawy prawnej do...
W jakim terminie nowo zatrudniany nauczyciel powinien przedłożyć w szkole zaświadczenie o niekaralności, aby obowiązek ten uznano za spełniony w świetle prawa? Ten wątek badał Sąd Najwyższy w wyroku z ... (...) dn. 19.03.2019 r., (sygn. akt: III PK 29/18). Zgodnie...
Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 wejdzie w życie część przepisów wprowadzonych w rozp. MEN z dn. 29.08.2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów...