zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi Renty

Tag: renty

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej wprowadziła okres przejściowy, który rozpoczął się 1 lutego 2020 r. i będzie trwać do końca grudnia 2020 r. W okresie przejściowym nadal...

ZUS wysyła PIT-y za 2019 rok

Deklaracje będą wysyłane do świadczeniobiorców sukcesywnie, tak aby otrzymali je oni najpóźniej do końca lutego. W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce...
W 2020 r. proponuje się modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji, polegającą na: podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do: 1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej...
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą emerytalną”, coroczna waloryzacja przeprowadzana jest od dnia 1...
Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosła 9261,7 tys. osób i była o 0,8% większa niż przed rokiem. Wzrost liczby emerytów i rencistów obserwowano we wszystkich województwach w granicach od 0,4% w łódzkim...
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kw. 2019 roku wyniosło 4839,24 zł. Podana kwota służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o...

Więcej emerytur, mniej rent

ZUS opublikował raport dotyczący pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych. W dokumencie zatytułowanym „Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2019 roku”, opracowanym przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, zaakcentowane zostały dwie ciekawe zmiany w strukturze wysokości świadczeń po...
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 13 maja 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w I kw. 2019 roku wyniosło 4950,94 zł. Podana kwota służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o...
Dodatkowa miesięczna składka emerytalno-rentowa, do opłacenia której obowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni przekraczającej 50 ha przeliczeniowych, wyniesie od II kw. br.: 12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100...
W związku z powyższym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2019 r. wynosi 938,97 zł (wzrost o 2,86%). Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 938,97 zł przez wskaźnik...