Uczestnicy systemu ubezpieczeń społecznych

915

Podmioty tworzące system

Zgodnie z postanowieniami aktów prawnych, uczestnikami systemu ubezpieczeń społecznych są:

  • ubezpieczenipodlegający na mocy ustaw obowiązkowi opłacania składek, czyli zatrudnieni na podstawie umów o pracę, wykonujący pracę na podstawie umów cywilnych w określonych warunkach,
  • płatnicy składek podlegający obowiązkowi odprowadzania składek za ubezpieczonych (pracodawcy),
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a wiec instytucja sprawująca nadzór nad systemem ubezpieczeń i wypłacająca świadczenia uprawnionym,
  • banki dokonujące transferu środków między podmiotami,
  • Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), czyli podmioty gromadzące środki spływające z tytułu opłacania przez ubezpieczonych składek emerytalnych i inwestujące powyższe środki, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) będący podmiotem zarządzającym środkami pochodzącymi z wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizującym zadania z zakresu zapewnienia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
    Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!