Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

36

Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury

Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie rolnym bez zawieszenia części uzupełniającej świadczenia emerytalnego. Nie musi wyzbywać się gospodarstwa rolnego, żeby mieć prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości. 

Emerytom, którzy mieli zawieszoną wypłatę części uzupełniającej emerytury rolniczej z powodu prowadzenia działalności rolniczej, KRUS podejmie z urzędu wypłatę świadczenia w pełnej wysokości w lipcowych terminach płatności, a w czerwcu dokona wyrównania części uzupełniającej za ten miesiąc.

Służba wojskowa wliczana do kwoty emerytury 

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS, zostanie doliczony do wysokości emerytury rolniczej okres odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim przed 1 stycznia 1999 r. – po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok. 

Skrócenie okresu umowy dzierżawy dla rolników-rencistów

Osoba uprawniona do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy może, w celu zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, zawrzeć umowę dzierżawy na okres, na który zostało przyznane jej prawo do renty (np. na rok lub 2–3 lata).

Rozszerzony katalog ubezpieczonych

Rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nadal podlegają temu ubezpieczeniu – pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułów: 

  • pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych;
  • pobierania stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych;
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej.

Rolnicy lub domownicy, którzy przed wejściem w życie ustawy zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników z uwagi na objęcie ubezpieczeniem powszechnym w ZUS z tych tytułów, mogą złożyć w KRUS wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Dzięki temu możliwe będzie uzupełnienie brakującego okresu do uzyskania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub wykazanie nieprzerwanego okresu ubezpieczenia społecznego rolników, który wymagany jest m.in. przy jednoczesnym prowadzeniu działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS dla rolników-emerytów

Od 1 stycznia 2023 r. KRUS może kierować na rehabilitację leczniczą osoby uprawnione do emerytury rolniczej. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni.

Turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Również od 1 stycznia 2023 r. KRUS będzie kierował do Centrów rehabilitacji Rolników ubezpieczonych opiekunów osób niepełnosprawnych na 7-dniowe turnusy regeneracyjne. Cel to poprawa kondycji psychofizycznej i jakości życia opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2022 poz. 1155). 

MRiRW

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!