Uszczelnienie VAT w międzynarodowym e-handlu

47

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących tzw. Pakietu VAT e-commerce. Celem nowych rozwiązań jest uszczelnienie VAT i pokonanie barier w transgranicznym handlu elektronicznym pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Obecnie znacząca część sprzedaży towarów do konsumentów w UE, zarówno w ramach obrotu pomiędzy państwami członkowskimi, jak i w odniesieniu do towarów sprowadzanych do Unii z państw trzecich, dokonywana jest za pośrednictwem interfejsów elektronicznych, takich jak platforma handlowa, portal lub inne podobne środki. Odbywa się to często z wykorzystaniem – zlokalizowanych na terytorium UE – magazynów zapewniających kompleksową obsługę logistyczną (tzw. magazynów typu fulfilment warehouse). W znacznej mierze, tego rodzaju sprzedaż jest prowadzona przez bardzo liczną grupę przedsiębiorców nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE. Zaproponowane rozwiązania mają rozwiązać problem niskiej efektywności poboru VAT, a przy tym relatywnie dużych obciążeń administracyjnych i kosztów ciążących na przedsiębiorcach oraz administracji skarbowej w związku z rozliczaniem podatku należnego od transakcji i weryfikowaniem prawidłowości tego rozliczania.

Nowe przepisy mają przyczynić się do:

  • wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.:
    • zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 EUR we wszystkich państwach członkowskich,
    • objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem;
  • pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi;
  • zmniejszenia obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Proponowane rozwiązania powinny wpłynąć pozytywnie na rozwój konkurencyjności gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców.

Planowany termin wejścia w życie zmian w zakresie pakietu e-commerce to 1 lipca 2021 r.

Źródło: KPRM

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!