Współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu – wysokość obowiązująca w 2022 roku

67

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego, zwany dalej „współczynnikiem urlopowym”, wyniesie w 2022 r. – w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 20,92.

Sposób obliczania współczynnika urlopowego został określony w rozp. MPiPS z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14, z późn. zm.).

Zgodnie z § 19 ust. 2 wymienionego aktu wykonawczego – współczynnik urlopowy oblicza się, odejmując od ogólnej liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a następnie dzieląc uzyskany wynik przez liczbę dni 12.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrawo atomowe – ogłoszono nowe aktualne przepisy
Następny artykułZaginięcie świadectwa pracy na poczcie