Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego „na bieżąco”

4

Od 1 stycznia 2021 r. wydłużeniu uległ termin na odliczenie podatku naliczonego „na bieżąco” dla podatników rozliczających się w VAT w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Po zmianach efektywnie u podatników rozliczających się miesięcznie czas na dokonanie odliczenia wynosi łącznie do 4 miesięcy (miesiąc, w którym podatnik nabył prawo do odliczenia oraz trzy kolejne okresy rozliczeniowe).

W stosunku do podatników rozliczających się kwartalnie termin dokonania odliczenia pozostał bez zmian w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. Podatnicy rozliczający się kwartalnie nadal mogą dokonać odliczenia łącznie w 3 okresach rozliczeniowych (kwartał, w którym podatnik nabył prawo do odliczenia oraz dwa kolejne okresy rozliczeniowe).

Podstawa prawna: art. 86 ust. 11 ustawy o VAT.

Nie uległy zmianie dotychczasowe rozwiązania, które przewidują, że w przypadku
gdy podatnik nie skorzysta z prawa do odliczenia „na bieżąco”, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego:

  • nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
  • nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego – jeżeli podatnik nie skorzystał z prawa do odliczenia „na bieżąco” w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 podatnikiem jest nabywca towarów lub usług.

Podstawa prawna: art. 86 ust. 13 i 13a ustawy o VAT.

Ważne!

Nowe brzmienie art. 86 ust. 11 ustawy o VAT dotyczy faktur, dla których w 2020 r., według brzmienia tego przepisu obowiązującego do końca 2020 r., nie upłynął termin rozliczania na bieżąco.

Przykładowo, jeżeli podatnik, który składa deklaracje miesięczne, otrzymał fakturę w listopadzie 2020 r. (obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstał także w listopadzie 2020 r.), jeżeli nie uwzględnił jej w rozliczeniu za listopad albo grudzień 2020 r., może dokonać odliczenia VAT „na bieżąco” za styczeń albo luty 2021 r.

Przykład

Podatnik D rozliczający się w VAT w okresach miesięcznych, w lutym 2021 r. nabył do prowadzonej działalności gospodarczej nową maszynę biurową i otrzymał fakturę za dokonany zakup. W tym samym miesiącu u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy (tj. w dacie dokonania dostawy towaru).

Podatnik D nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odliczenia w miesiącu lutym (w rozliczeniu do 25 marca 2021 r.). Podatnik D może dokonać odliczenia w trzech kolejnych miesiącach następujących po miesiącu, w którym nabył prawo do odliczenia VAT, tj. w rozliczeniu za marzec, kwiecień lub maj.

Po upływie tych trzech kolejnych okresów rozliczeniowych możliwe jest obniżenie kwoty podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do odliczenia – nie może to jednak nastąpić później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało to prawo.

źródło: Objaśnienia podatkowe Slim_VAT

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!