Wymagania lokalowe i sanitarne dla placówki wsparcia dziennego

409

Wymagania lokalowe, w tym warunki ochrony przeciwpożarowej, oraz wymagania sanitarne dla placówki wsparcia dziennego – określają przepisy nowego rozp. MPiPS z dn. 13.10.2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. poz. 1630).

Placówki wsparcia dziennego są prowadzone przez gminę, podmiot, któremu gmina zleciła realizację zadania w zakresie opieki i wychowania lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. Szczegółowe zasady funkcjonowania tych placówek określone zostały w przepisach Działu II rozdziału 3 ustawy z dn. 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!