Wyniki finansowe OFE i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 roku

31

GUS przedstawił dane dotyczące wyników otwartych funduszy emerytalnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 roku.

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2020 r. był ujemny i wyniósł minus 3,5 mld zł, wobec zysku 1,4 mld zł w 2019 r. Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2020 r. wyniosły 148,6 mld zł, co oznacza ich spadek o 6,2 mld zł w ciągu roku.

Zgodnie z danymi Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na dzień 31 grudnia 2020 r. było zarejestrowanych 15,4 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 1,5% mniej niż rok wcześniej.

Rachunki otwartych funduszy emerytalnych

Liczba rachunków prowadzonych przez otwarte fundusze emerytalne wg stanu na dzień
31 grudnia 2020 r. wyniosła 15,8 mln.

Składki i odsetki

W 2020 r. ZUS przekazał do OFE 3,4 mld zł składek oraz 4,3 mln zł odsetek. W porównaniu
z rokiem 2019, kwota wpłaconych składek do OFE była niższa o 86,9 mln zł, natomiast kwota wpłaconych odsetek o 1,2 mln zł.

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych

Wartość zarządzanych aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2020 r.
wyniosła 148,6 mld zł. Największy udział w aktywach miał portfel inwestycyjny – 99,1%.

Średnia ważona stopa zwrotu

Średnia ważona stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych za okres trzyletni od
31 marca 2017 r. do 31 marca 2020 r. wyniosła minus 25,141%, natomiast za okres od
29 września 2017 r. do 30 września 2020 r. wyniosła minus 22,836%. Lepszy rezultat od średniej ważonej stopy zwrotu w drugim okresie osiągnęło 6 funduszy, natomiast gorszy rezultat wykazały 4 fundusze.

Portfel inwestycyjny

Dominującą pozycję w portfelach OFE stanowiły krajowe instrumenty udziałowe. W portfelu inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych dominowały akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym – 126,5 mld zł, a ich udział zwiększył się o 2,6 p. proc. w ciągu roku. Akcje notowane na GPW w ujęciu sektorowym w portfelach OFE na dzień 31 grudnia 2020 r. miały wartość: dla akcji podmiotów makro sektora finansowego – 39,0 mld zł, paliw i energii – 18,9 mld zł, chemii i surowców – 15,0 mld zł, handlu i usług – 12,5 mld zł, dóbr konsumpcyjnych – 10,0 mld zł.

GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!