Wysokość premii dla pracodawcy za zatrudnienie bezrobotnego oraz ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu dla bezrobotnego

285

Ustawa z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) przewiduje, w ramach nowego rozdz. 13d „Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia”, możliwość przyznania na wniosek bezrobotnego bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZ jakiego ZFŚS winien korzystać emeryt/rencista podejmujący ponownie zatrudnienie?
Następny artykułProjekty rozporządzeń dotyczących podręczników przekazane do konsultacji