Wzrosły limity podatkowe dla przedsiębiorców na 2016 rok

381

Od 01.01.2016 r. zmieniły się limity podatkowe istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których kwota zależy od kursu euro ustalanego przez NBP na dzień 1 października. 

Z początkiem nowego roku zmieniły się kwoty następujących limitów przychodów:

  • powodujących obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
  • nadających prawo do korzystania z przywilejów tzw. „małego podatnika”,
  • umożliwiających opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej,
  • nadających prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości

Począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych od 1 stycznia 2016 r., podatnicy stosują kurs przeliczeniowy wykorzystywany dla celów pełnej lub uproszczonej rachunkowości z dnia 1 października, a nie jak dotychczas z 30 września.

Zgodnie z zapisem art. 24a ust. 4 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), dalej „u.p.d.f.”, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. dotyczy osób fizycznych (oraz spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich osób fizycznych), których przychody za poprzedni rok wyniosły co najmniej równowartość 1,2 mln euro według średniego kursu NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy (01.10.2015 r.). 

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!