Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej do września 2021

37

Liczba pracujących w Polsce według stanu na 30 września 2021 r. wyniosła 9613,7 tys. osób. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 0,3%, podczas gdy w końcu września 2020 r. względem stanu z końca września 2019 r. liczba pracujących zmalała o 0,7%. 30 września 2021 r. pracujący w sektorze prywatnym stanowili 68,5%, a więc
nieznacznie więcej niż przed rokiem (o 0,2 p. proc.).

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności najwięcej osób pracowało w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Według stanu na 30 września 2021 r. w tej sekcji liczba pracujących wyniosła 2433,4 tys. osób, z czego 98,0% pracowało w sektorze prywatnym.

W stosunku do sytuacji sprzed roku, liczba pracujących w sekcjach zmieniła się. Największy wzrost pracujących nastąpił w sekcji Informacja i komunikacja (o 6,2%). Zauważalny wzrost dotyczył również sekcji Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,5%). Natomiast największy spadek pracujących był w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1%), podczas gdy w końcu września 2020 r. liczba pracujących we wspomnianej sekcji nie zmieniła się względem roku poprzedniego.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. przeciętne zatrudnienie
w Polsce wyniosło 9118,5 tys. etatów.

W stosunku do analogicznego okresu 2020 r. było to więcej o 0,2%. Była to sytuacja odwrotna niż w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r., kiedy przeciętne zatrudnienie zmalało o 0,9% wobec pierwszych trzech kwartałów 2019 r.

W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, przy czym najwyższy wzrost etatów wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja – o 5,0%. W sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych, przeciętne zatrudnienie nie uległo zmianie w stosunku do 1-3 kwartału 2020 r., natomiast największy spadek wystąpił w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (o 9,5%).

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. najwyższe przeciętne zatrudnienie nadal notowano w sekcji Przetwórstwo przemysłowe – 2360,9 tys. etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. wyniosło w Polsce 5614,66 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wzrosło o 8,5%. Wzrost ten był wyższy od notowanego w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wobec porównywalnego okresu 2019 r. wyniósł 5,5%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w rozpatrywanym okresie 2021 r. pozostało zróżnicowane m.in. ze względu na sektor własności. W sektorze publicznym wyniosło 6275,16 zł i było o 11,8% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem, natomiast w sektorze prywatnym wyniosło 5364,84 zł i było niższe o 4,4% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem.

Biorąc pod uwagę sekcje PKD w analizowanym okresie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wahało się od 4156,26 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 9975,65 zł w sekcji Informacja i komunikacja.

W porównaniu z okresem pierwszych trzech kwartałów ubiegłego roku odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto we wszystkich analizowanych sekcjach PKD. Największy wystąpił w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 19,9%). Natomiast najmniejszy wzrost analizowanego wynagrodzenia wystąpił
w sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 3,9%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku pozostało zróżnicowane także w regionach. W warszawskim stołecznym było ono najwyższe i wyniosło 7265,51 zł. Było to więcej o 2121,27 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość.

GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUstalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz innych należności przysługujących pracownikowi
Następny artykułWysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników prowadzących gospodarstwo rolne