Zmiany dotyczące cudzoziemców wynikające z wdrożenia kodeksu wizowego

13

Z dniem 1 grudnia br. wchodzi w życie, z jednym wyjątkiem, ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2023), która służy stosowaniu kodeksu wizowego.

Jak już wyżej wspomniano, ustawa z dnia 28.10.2020 r. ma na celu uwzględnienie w ramach krajowego systemu prawnego postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy)   (Dz.Urz. UE L 243 z 15.09.2009 str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „kodeksem wizowym”.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!