Zwolnienie z podatku badań lekarskich

Czy w obecnym stanie prawnym usługi polegające na wykonywaniu badań lekarskich są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT?

43
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 lutego 2020 r. (data wpływu 17 lutego 2020 r.), uzupełniony pismem z 22 maja 2020 r. (data wpływu 9 czerwca 2020 r.) oraz pismem z 19 czerwca 2020 r. (data wpływu 24 czerwca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy usług polegających na:

 • wykonywaniu badań lekarskich profilaktycznych z zakresu medycyny pracy, są to badania wstępne, okresowe i kontrolne uregulowane w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm., dalej jako kodeks pracy) oraz przepisach wykonawczych.
 • wykonywaniu badań lekarskich i wydawaniu zaświadczeń dla kandydatów do szkół, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651),
 • wykonywaniu badań lekarskich i wydawaniu zaświadczeń dla marynarzy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o pracy na morzu (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 ze zm., dalej jako ustawa o pracy na morzu) oraz aktami wykonawczymi,
 • wykonywaniu badań wraz z wydaniem orzeczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, dalej jako ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym),
 • wykonywaniu badań nauczycieli i nauczycieli akademickich w związku z procedurą udzielania urlopu na poratowanie zdrowia, na podstawie odpowiednio ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, dalej jako Karta Nauczyciela) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm., dalej jako Prawo o szkolnictwie),
 • wykonywaniu na potrzeby pracodawcy badań lotniczo-lekarskich i wydawaniu orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla personelu lotniczego wykonywanych na potrzeby pracodawcy
  • jest prawidłowe,
 • udziale w postępowaniach w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, zgodnie z przepisami kodeksu pracy i aktami wykonawczymi
  • jest nieprawidłowe.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!