MRiT: Zielone światło dla pakietu dla przedsiębiorców

23

Ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej, mniej formalności w prowadzeniu firmy m. in. ograniczenie wymogu używania pieczątek czy usprawnienie kontroli w firmach – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie znalazły się w tzw. pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców, który został przygotowany w MRiT. Dziś te propozycje zostały przyjęte przez Radę Ministrów. 

Zależy nam na tym, żeby prowadzenie w Polsce firmy było łatwiejsze, a obowiązujące przepisy nie ograniczały przedsiębiorców, tylko im pomagały. Dlatego proponujemy m.in. zasadę „one in, one out”, tzn., że wprowadzając nowy obowiązku dla przedsiębiorców, będziemy dążyć do zniesienia innego. Kolejnym rozwiązaniem jest zasada miesięcznego vacatio legis dla przepisów gospodarczych. Znosimy także drobniejsze utrudnienia m.in. ograniczamy konieczność posługiwania się pieczątką. Nowe przepisy przyczynią się do tworzenia bardziej stabilnego i przyjaznego przedsiębiorcom prawa

– mówi minister Waldemar Buda.

Rozwiązania przewidziane w projekcie w istotnej części zostały zgłoszone przez partnerów społecznych i same urzędy. Ogromne znaczenie dla ostatecznego kształtu naszych propozycji miały szerokie konsultacje społeczne, które odbyły się w kwietniu i maju tego roku. Świadczy to o tym, jak ważną rolę w prawidłowym kształtowaniu regulacji odgrywa ten etap procesu legislacyjnego

– dodaje wiceminister Kamila Król.

Pakiet zmian składa się z czterech filarów: łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, usprawnienie sukcesji w firmach, przyjazne prawo gospodarcze.

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie

Chcemy nadal zachęcać do podejmowania prób aktywności zarobkowej poprzez np. angażowanie się w formę drobnej działalności jaką jest działalność nierejestrowa. Taką działalność będę mogli prowadzić cudzoziemcy, ale tylko ci, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia „regularnej” działalności gospodarczej. Ponadto osoby wykonujące ją powinny posługiwać się numerem PESEL w obrocie gospodarczym.

Zaproponowaliśmy również nowe rozwiązania w ustawie o rzemiośle. To m.in. rozszerzenie definicji rzemiosła i rzemieślnika i zastosowanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. Przyczyni się do włączenia do rzemiosła podmiotów rzemieślniczych, które były dotychczas z nich wykluczone i nie mogły korzystać z dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w rzemiośle.

Prostsze zasady prowadzenia firm

Wiemy, jak ważne są relacje między przedsiębiorcami, a administracją publiczną, dlatego proponujemy kolejne rozwiązania, które jeszcze bardziej poprawią te relacje. To m.in.:

 • Ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką – brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne. Nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką.
 • Usprawnienie zasad kontroli w firmach – wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli. Dzięki temu przebiegnie ona szybciej i sprawniej.
 • Mniej dokumentów papierowych – możliwość doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach np. płyta CD, pendrive. Przyczyni się to do dalszej cyfryzacji i przyspieszenia postępowań.
 • Odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów m.in.: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o kierujących pojazdami, czy ustawy – Prawo lotnicze. Przyczyni się to do szybszego rozstrzygnięcia sprawy.

Usprawnienia sukcesji w firmach

Chcemy jeszcze bardziej uelastycznić przepisy dotyczące przekazywania biznesu następcom prawnym. Zmiany jakie proponujemy to:

 • Automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego przez sąd – automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu wniosku w tej sprawie (a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd) pomoże spadkobiercom, w razie potrzeby, utrzymać firmę do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych.
 • Ułatwienia przy powoływaniu zarządcy sukcesyjnego i usprawnienie pełnienia przez niego zadań.
 • Ułatwienie sukcesji spółek i wykonywanie praw z udziałów i akcji – wprowadzenie nowej procedury, wyznaczania i odwoływania wspólnego przedstawiciela dla współposiadaczy udziałów lub akcji w spółkach handlowych.

Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Chcemy wprowadzić w Prawie przedsiębiorców rozwiązania, które udoskonalą otoczenie prawne.  

Proponujemy wprowadzenie m.in.:

 • Zasady „one in, one out” – wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku.
 • Zasady odpowiednio długiego vacatio legis dla przepisów prawa gospodarczego (które co do zasady nie powinno być krótsze niż miesiąc).
 • Obowiązkowej oceny ex post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne.
 • Projektowania oceny funkcjonowania aktu normatywnego (OSR ex post) w stosunku do aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego.

Wśród propozycji jest też włączenie partnerów społecznych w proces bieżącego przeglądu prawa gospodarczego.

MRiT

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!