zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ochrona zdrowia pracownika

Choroby zawodowe

  W przepisach art. 235–2371 k.p. określono obowiązki pracodawcy oraz innych podmiotów w zakresie postępowania związanego z przypadkami podejrzenia choroby zawodowej, jej powstania oraz dokumentowania faktu zaistnienia takiej choroby. Na szczeblu wykonawczym kwestie postępowania dotyczącego zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, a...

Czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Materiały i procesy technologiczne Zgodnie z art. 220 § 1 k.p. niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych. Kto wbrew obowiązkowi stosuje materiały i procesy technologiczne bez...

Badania profilaktyczne pracowników

W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu...

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Obowiązki pracodawcy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników określono w przepisach rangi ustawowej (art. 226–233 k.p.) oraz w regulacjach wykonawczych, spośród których największe znaczenie ma rozp. MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy...

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawianie zaświadczeń lekarskich

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy Szczegółowe zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera i felczera oraz sposób dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy uregulowano w przepisach rozp. MZ z dn. 22.07.2005 r. w sprawie orzekania o czasowej...

Najnowsze

Rynek pracy odrabia straty po pandemii. Rośnie zatrudnienie

Polski rynek pracy odrobił straty w zatrudnieniu wynikające z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Z danych Eurostatu wynika, że w...

ZUS podał graniczne kwoty przychodu w 2021 roku

W komunikacie z dnia 10 listopada 2021 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1061, Prezes ZUS ogłosił graniczne...

Wzrośnie świadczenie pielęgnacyjne

Wraz z początkiem 2022 roku zwiększeniu ulegnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanego opiekunom dzieci niepełnosprawnych. Nową kwotę świadczenia opublikowano w...

Popularne

Rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1461 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kw. 2021 r.

W dniu 19 października 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale...

Rozp. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2131 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2138 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2018 r. w sprawie orzekania o stanie zdrowia nauczyciela akademickiego na potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania...