zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Ochrona zdrowia pracownika

Badania profilaktyczne pracowników

W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu...

Czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników

Materiały i procesy technologiczne Zgodnie z art. 220 § 1 k.p. niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych. Kto wbrew obowiązkowi stosuje materiały i procesy technologiczne bez...

Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Obowiązki pracodawcy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników określono w przepisach rangi ustawowej (art. 226–233 k.p.) oraz w regulacjach wykonawczych, spośród których największe znaczenie ma rozp. MPiPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy...

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawianie zaświadczeń lekarskich

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy Szczegółowe zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera i felczera oraz sposób dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy uregulowano w przepisach rozp. MZ z dn. 22.07.2005 r. w sprawie orzekania o czasowej...

Choroby zawodowe

W rozdz. VII Działu X k.p. (art. 234–2371) określono obowiązki pracodawcy oraz innych podmiotów w zakresie postępowania związanego z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Kwestie postępowania dotyczącego zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, a także wskazanie podmiotów właściwych w przedmiocie rozpoznawania tych chorób, określono...

Najnowsze

Prezes NBP: prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych nadal wynosi zero

"Nadal prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki pieniężnej wynosi zero. (...) To nadal...

MF: w 2020 r. skuteczność kontroli celno-skarbowych wzrosła do 87,25 proc.

Jedynak odniósł się do stawianych przez media zarzutów dotyczących bardzo niskiej skuteczności kontroli skarbowych w odbieraniu zaległych...

Gowin: rusza nabór wniosków na innowacyjne technologie wodorowe

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz wiceszef MKiŚ...

Popularne

Rynek pracy w czwartym kwartale 2020 roku

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 56,5% ludności...

Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1790; z 2021 r....

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.353 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1725; z 2021 r. poz. 353 Ostatnie...

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2020 rok przez jednostki, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Czas na to mija 31.03.2021 r. ...