zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU

01.01.2021 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn WWW, e-letterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do Business Management.
 2. Użytkownik korzystający z usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 431ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostek budżetowych i instytucji publicznych.

I. Definicje:

Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Business Management, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na należących do Business Management witrynach WWW, plików, for i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji e-letterów a także świadczenia innych usług.

Użytkownik – każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób skorzystał z usługi lub z dowolnej strony internetowej przynależącej do usługi (zwany dalej „Użytkownikiem”).

Usługodawca – świadczącym usługę jest Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 130/208, 31-406 Kraków, nr NIP 6782548091, nr KRS 0000254412

Usługobiorca – Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi (zwany dalej „Usługobiorcą”).

Przedsiębiorca korzystający z częściowej ochrony konsumenckiej ” – osoba fizyczna, korzystająca z z częściowej ochrony przewidzianej dla konsumentów na podstawie art. 3855, 5564, 5565,5765 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1145 z późniejszymi zmianami) oraz art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. Z 2019r., poz. 134 i 730 z późniejszymi zmianami) zawierająca umowę o świadczenie usługi z Usługodawcą, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.

Okres testowy (bezpłatny) – to czas, w którym Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością (przydatnością) wybranego zakresu usługi.

II. Rejestracja, postępowanie reklamacyjne

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie konieczne jest dokonanie Rejestracji.
 2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia na Usługi. Jest on udostępniony przez Administratora na stronie Internetowej Portalu, widoczny w przycisku „Zamawiam dostęp”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać do Administratora poprzez aktywację przycisku „Zamawiam dostęp z obowiązkiem zapłaty w przypadku braku odstąpienia do 14 dni”.
 3. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesłany do Administratora i zapisywany w bazie danych Portalu.
 4. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

4.1) zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem usług świadczonych przez Business Management sp.j. z siedzibą w Krakowie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora,

4.2) zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacja i zobowiązaniem się do ich przestrzegania bez zastrzeżeń,

4.3) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz że jest upoważniony do składania oświadczeń woli,

4.4) złożeniem oświadczenia, że z dniem zarejestrowania formularza zamówienia Użytkownik przyjmuje ofertę zamieszczoną w formularzu zamówienia oraz Regulaminie i jest to moment zawarcia umowy na okres bezpłatny oraz następujący po nim okres abonamentowy, jeśli Użytkownik nie odstąpi od umowy w czasie określonym w Regulaminie świadczenia usług Portalu.

 1. Użytkownik będący przedsiębiorcą, jednostką budżetową lub instytucją publiczną a także przedsiębiorca korzystający z częściowej ochrony konsumenckiej przystępuje do umowy dobrowolnie, świadomie i swobodnie podając w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

5.1) dane logowania: e-mail oraz hasło umożliwiające Użytkownikowi przystąpienie do umowy w czasie określonym w Regulaminie świadczenia usług Portalu.

5.2) imię i nazwisko osoby zamawiającej usługę, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika,

5.3) pełną nazwę użytkownika,

5.4) nr NIP,

5.5) informacje czy jest podatnikiem VAT czynnym,

5.6) numer telefonu kontaktowego

5.7) adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu).

51. Przedsiębiorca korzystający z częściowej ochrony konsumenckiej podaje także kody PKD wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Użytkownik może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez w/w. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.

7. Usługobiorca, rejestrując formularz zamówienia, zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych umożliwiających identyfikację Usługobiorcy w toku zwykłych czynności, bez ponoszenia dodatkowych nakładów przez Usługodawcę.

8. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy treść Regulaminu utrwalonego w postaci elektronicznego dokumentu na stronie Portalu. Przekazanie to następuje poprzez kliknięcie na link Regulamin dostępny na stronie formularza zamówienia, który po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzyma na adres e-mail.

9. Bez względu na realizację obowiązku informacyjnego przez Usługodawcę na podstawie niniejszej umowy Usługobiorca oświadcza, że we własnym zakresie sporządzi wydruk niniejszego Regulaminu lub zapisze jego kopię na innym stałym nośniku zapisu informacyjnego.

10. Usługodawca informuje Usługobiorcę o przyjęciu i zaakceptowaniu jego zamówienia (zawarciu umowy) poprzez przesłanie na adres e-mail Usługobiorcy wiadomości z danymi zamówienia i linkiem do Regulaminu.

11. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Usługobiorca od razu ma możliwość rozpoczęcia szkolenia zakończonego certyfikatem. Usługobiorca ma też możliwość umieszczenia bannera swojej firmy. Usługa ta zostanie zrealizowana po opłaceniu kwoty wynikającej z zamówienia i wystawionej faktury VAT.

12. Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia zarejestrowanego zamówienia, bez wymogu uzasadnienia powodów jego odrzucenia. Postanowienie niniejsze nie dotyczy przedsiębiorcy korzystającego z częściowej ochrony konsumenckiej.

13. Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępniania swojego loginu i hasła jakiemukolwiek innemu podmiotowi.

14. Zmiany warunków umowy dokonuje się tylko i wyłącznie w formie pisemnej (aneks). Udzielenie aneksu uniemożliwia umieszczenie na portalu bannera Usługobiorcy.

15. Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu opłaty abonamentowej w przypadku rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament. Dotyczy to sytuacji rażącego naruszania ustalonych zasad współpracy z winy Usługobiorcy.

16. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy w dostępie do usług, nie leżące po stronie Usługodawcy, w szczególności zawinione przez operatora internetowego u Usługobiorcy, serwery poczty elektronicznej Usługobiorcy, nieprawidłową konfigurację komputera Usługobiorcy, obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy (wirusy, trojany itp.). Usługodawca dokłada wszelkich starań (w zakresie swoich możliwości), aby pomóc Usługobiorcom wyeliminować problem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych związanych z konserwacją serwerów.

17. Strony ustalają, że podstawą do złożenia reklamacji może być wyłącznie brak zgodności usługi oraz sposobu jej świadczenia z warunkami umowy określonymi w niniejszym Regulaminie. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane wyłącznie z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada, w szczególności okoliczność nie zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu. Powyższe nie wyłącza uprawnień przedsiębiorcy korzystającego z częściowej ochrony konsumenckiej.

18. Wszelkie reklamacje techniczne dotyczące funkcjonowania Portalu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem usług należy zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktu lub na e-mail podany w zakładce kontakt z podaniem szczegółowego opisu reklamacji (w szczególności dokładny adres URL strony, na której występuje problem, oraz dołączony do przesłanej wiadomości e-mail zrzut ekranu pokazujący widok z momentu wystąpienia problemu) oraz podaniem dokładnych danych identyfikujących reklamującego (login, NIP, nazwa firmy, numer zamówienia). Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po pojawieniu się problemu. Brak zgłoszenia problemu z dostępem do usługi w ciągu 10 dni po złożeniu zamówienia skutkuje uznaniem prawidłowego funkcjonowania usługi u Usługobiorcy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia przesłania przez Usługobiorcę prawidłowego zgłoszenia (z pełnym zestawem ww. danych). Usługobiorca zostaje zawiadomiony drogą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego.

19.Istnieje możliwość składania zamówień za pośrednictwem konsultanta.

20. Konsultant w rozmowie telefonicznej uzyskuje od Usługobiorcy dane niezbędne do dokonania rejestracji formularza zamówienia.

21. Konsultant uzyskuje w rozmowie telefonicznej stosowne zgody, niezbędne do uruchomienia usługi dostępu do portalu internetowego.

III. Zawarcie i rozwiązanie umowy

Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Business Management z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Zamówienie usług świadczonych za pośrednictwem Portalu EGPP można składać przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. formularza zamówienia dostępnego na stronie Portalu wypełnionego osobiście lub za pośrednictwem konsultanta, telefaksu, poczty elektronicznej, s-ms.
 2. Dzień następny po skutecznej rejestracji formularza zamówienia rozpoczyna 14-dniowy okres testowy, w którym Usługobiorca ma prawo do 14-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Usługobiorcę z funkcjonalnością wybranej usługi.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym, w którym Użytkownik przyjął ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępną na stronie Portalu, w postaci formularza zamówienia i Regulaminu. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika rejestracji.
 4. Dokonanie skutecznej rejestracji formularza zamówienia daje Usługobiorcy możliwość przeprowadzenia szkolenia zakończonego certyfikatem.
 5. Usługobiorca ma możliwość umieszczenia na stronie Portalu banneru z linkiem do swojej firmy lub możliwość zlecenia wykonania banneru swojej firmy i umieszczenie go na stronie Portalu poprzez przesłanie treści i logo firmy na adres e-mail podany w zakładce kontakt.
 6. Wszystkie informacje przekazane przez sieć telemarketerów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje, skierowane do Użytkownika, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za reklamę i zaproszenie do zawarcia umowy.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego po złożeniu zamówienia, najpóźniej w 14 dniu obowiązywania okresu testowego.
 8. W tym celu można wypełnić „Formularz odstąpienia” znajdujący się na stronie internetowej Portalu przed upływem terminu 14 dniowego.
 9. Brak odstąpienia od umowy w wyżej określonym terminie skutkuje przedłużeniem umowy na odpłatny okres abonamentowy zgodny ze złożonym zamówieniem z ceną określoną w formularzu rejestracyjnym.
 10. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem konsultanta dzień następny po dokonaniu przez Usługobiorcę końcowej aktywacji za pomocą e-maila rozpoczyna 14-dniowy okres testowy, w którym Usługobiorca ma prawo do 14-dniowego okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Usługobiorcę z funkcjonalnością wybranej usługi. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dokonaniu końcowej aktywacji.
 11. Końcowej aktywacji można dokonać również przez akceptację wiadomości SMS-owej otrzymanej od Usługobiorcy o treści: „Zatwierdzam sposób uruchomienia usługi. Zapoznam się z regulaminem i cennikiem w dniu aktywacji” i przesłanie zgody na uruchomienie usługi SMS-em do Usługobiorcy. Data przesłania potwierdzenia będzie uznawana za datę przyjęcia oferty oraz od dnia następnego rozpocznie się 14 dniowy okres bezpłatnego korzystania z Usługi. Usługobiorca sam decyduje o formie akceptacji zasad współpracy (e-mail lub SMS) oraz o sposobie uruchomienia usługi.
 12. Faktura VAT za usługi, w przypadku braku odstąpienia od umowy zostanie wystawiona niezwłocznie po okresie 14-dniowego okresu bezpłatnego (testowego) i przesłana Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail lub w formie papierowej za pośrednictwem nadawcy pocztowego.
 13. Cena podana w zamówieniu jest ceną brutto. Usługa jest objęta podatkiem VAT według obowiązującej stawki. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktury VAT bez podpisu ze strony Użytkownika. Faktura VAT płatna jest przelewem z 7-dniowym terminem płatności.
 14. Za dzień wykonania usługi uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w formularzu zamówienia lub na wystawionej fakturze VAT.
 15. Usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Po zakończeniu zamówionego okresu abonamentowego Usługodawca automatycznie przedłuża umowę na kolejne odpowiednie dla zamówienia okresy abonamentowe. Przedsiębiorca korzystający z częściowej ochrony konsumenckiej zostanie poinformowany w wiadomości e-mail o zbliżającym się terminie końca obowiązującego okresu abonamentowego.
 16. Wypowiedzenie umowy dostępu z podaniem numeru zamówienia powinno być złożone e-mailem, faksem lub pisemnie (adresy i numery telefonów podane w zakładce kontakt) na 7 dni przed końcem okresu abonamentowego. Po otrzymaniu wypowiedzenia w wyżej podanym terminie Usługodawca nalicza dwumiesięczny okres wypowiedzenia z ceną zgodną z zamówieniem wystawiając fakturę za ten okres.
 17. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą za usługę, w całości lub w części Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Usługodawca może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin płatności abonamentu.
 18. Usługodawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty za czynności windykacyjne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

IV. Postanowienia ogólne:

 1. Wszelkie prawa do Portalu (jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych) są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), ustawy z dn. 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.).
 2. Żaden z elementów Portalu nie może być zwielokrotniany, publikowany lub w inny sposób publicznie wykorzystywany bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie czy inne wykorzystanie może odbywać się wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.
 3. Zamieszczone na stronach internetowych portalu egpp.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Business Managemennt Sp.j. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 lit b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do kontroli korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z usług przez Usługobiorcę.
 5. Wszystkie informacje przekazywane przez sieć telemarketerów, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub poszczególnych osób, firm, poczytuje się w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny nie za ofertę, lecz za reklamę i zaproszenie do zawarcia umowy.
 6. Informacje zawarte na stronach Portalu mają charakter poglądowy i ryzyko ich wykorzystania ponosi Usługobiorca. Informacje te nie mogą być wykorzystywane w szczególności w postępowaniu administracyjnym, procesowym, a także w innych formach nieprocesowych.
 7. Dane Usługobiorców są gromadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

V. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług jest Business Management. Business Management dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów przez Business Management, jako Administratora Danych, oraz w celach na które Użytkownik wyrazi zgodę. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację na portalu Business Management, jak również złożenie zamówienia , co w konsekwencji powoduje brak możliwości jego realizacji przez Business Management. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe zawarte w formularzu zamówienia Business Management przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w pkt 5.1. niniejszego Regulaminu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VI. Polityka prywatności (cookies) przejdź do polityki prywatności

 VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 roku.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Portalu.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Usługobiorcy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorca korzystający z częściowej ochrony konsumenckiej
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności zawarte w ustawie z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawie z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.), a w przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcą korzystającym z częściowej ochrony konsumenckiej także art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. Z 2019r., poz. 134 i 730);
 5. Do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszą Umową właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, za wyjątkiem Umów zawieranych z Przedsiębiorcą korzystającym z częściowej ochrony konsumenckiej, w przypadku których Sąd właściwy określają przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Pobierz wersję PDF regulaminu do druku


Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 130/208, 31-406 Kraków, nr NIP 6782548091, nr KRS 0000254412.

 Regulamin obowiązujący do 31.12.2020 r.