zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Zobowiązania stron stosunku pracy

Obowiązki pracodawcy

Zobowiązaniowy charakter relacji prawnej, jakim jest stosunek pracy wymaga wyraźnego sprecyzowania obowiązków pracodawcy i pracownika. Przepisy zawarte w art. 94 k.p. stanowią ramową konstrukcję prawną obejmującą zasadnicze, uznane przez ustawodawcę za najbardziej godne wskazania, obowiązki pracodawcy w stosunku do pracowników. Cechą regulacji wymienionych w...

Świadectwo pracy

Regulacje prawne dotyczące zasad sporządzania świadectwa pracy oraz jego wydawania osobom uprawnionym zawarto w art. 97–99 k.p. i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego określonego w k.p. (chodzi w tym przypadku o rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia...

Świadectwo pracy

Regulacje prawne dotyczące zasad sporządzania świadectwa pracy oraz jego wydawania osobom uprawnionym zawarto w art. 97–99 k.p. i w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego określonego w k.p. (chodzi w tym przypadku o rozp. MRPIPS z dnia 30 grudnia...

Ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  Pracodawcy są obowiązani ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przy czym obowiązki w tym zakresie stanowią element katalogu podstawowych zasad prawa pracy (art. 17 k.p.) oraz zostały wyróżnione jako jedno z najważniejszych zobowiązań pracodawcy (art. 94 pkt 6 k.p.). Jednocześnie...

Monitoring w zakładzie pracy – nowość w Kodeksie pracy

Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000), zwanej dalej „u.o.d.o.”, która służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Akty prawne określające zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy Zbiorem przepisów rangi powszechnie obowiązującej, regulujących zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy jest rozp. MPiPS z dn. 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od...

Podróże służbowe

Z dniem 01.03.2013 r. weszły w życie nowe regulacje wykonawcze określające wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wydanie nowych przepisów w tym zakresie wynikało przede wszystkim z konieczności urealnienia stawek diet...

Obowiązki pracownika

Wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę - stanowi podstawowe zobowiązanie pracownika wynikające z nawiązania stosunku pracy, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, czy spółdzielczej umowy...

Regulamin pracy

Regulamin pracy jako zakładowe źródło prawa pracy Regulamin pracy jest jednym z podstawowych aktów zakładowego prawa pracy, regulującym kwestie organizacyjne i porządkowe związane z procesem pracy. W ogólnym zarysie regulamin pracy ma dostosowawczy charakter - inaczej mówiąc celem jego wydania jest...

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Kara upomnienia oraz kara nagany W obecnym stanie prawnym pracodawca może zastosować wobec pracownika karę upomnienia lub karę nagany za nieprzestrzeganie przez niego: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp i przepisów p.poż., przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności...

Najnowsze

Rozp. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.384 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni...

MFiPR: 90 firm otrzyma 60 mln euro na rozwój innowacyjnych rozwiązań

Ministerstwo ogłosiło wyniki konkursu "Rozwój przedsiębiorczości i innowacje". Wyniki konkursu zostały podzielone na dwie kategorie. W pierwszej,...

Kościński: środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego

We wtorek rząd przyjął projekt ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne...

Popularne

Ustalenie obowiązku podatkowego – Niemcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020...

Płaca na poziomie tzw. progu przyzwoitości

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) przedstawiła informację dotyczącą sytuacji najgorzej opłacanych pracowników i zaproponowała wprowadzenie tzw. "progu przyzwoitości". W dyrektywie, a dokładniej w preambule do...

Kolejne fundusze na działalność badawczo-rozwojową (B+R)

Firmy złożyły 412 wniosków na łączną kwotę 2,43 mld zł w zakończonym 17 marca naborze do programu "Badania na rynek – konkurs ogólny". A...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z (…) COVID-19

Dz.U. 2021.363 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku...