zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Urlopy i zwolnienia

Uprawnienia urlopowe pracowników

  W celu realizacji postanowień wymienionej dyrektywy do k.p. wprowadzono prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 4 tygodni, a także sprecyzowano zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Zmiany, jakich dokonano w dziale VII k.p. "Urlopy wypoczynkowe" zawierają ponadto szereg rozwiązań prawnych prowadzących...

Uprawnienia urlopowe w niektórych innych przepisach

Uprawnienia urlopowe określonych grup zawodowych (np. nauczyciele, nauczyciele akademiccy) zostały uregulowane – korzystniej niż w Kodeksie pracy – w odrębnych ustawach (tzw. pragmatykach służbowych). Uprawnienia urlopowe nauczycieli Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r. poz....

Urlopy bezpłatne

  Udzielanie urlopów bezpłatnych Stosownie do art. 174 § 1 k.p. pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na jego pisemny wniosek. Istotą tego urlopu jest okresowe zawieszenie stosunku pracy, polega on bowiem na zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy na określony z góry...

Obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy

Ponieważ pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, to w razie braku możliwości wykorzystania w naturze tego uprawnienia pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny będący równoważnikiem urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent pieniężny za urlop stanowi odpowiednik realizacji prawa pracownika do wypoczynku urlopowego w naturze,...

Zasady uwzględniania w wynagrodzeniu urlopowym składników płacowych oraz innych świadczeń ze stosunku pracy

  Odpłatny charakter – to jedna z podstawowych cech uprawnienia pracowniczego, jakim jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 172 k.p. za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie urlopowe, o którym...

Zwolnienie lekarskie dłuższe niż 30 dni

Jestem na zwolnieniu lekarskim. W sumie są to dwa zwolnienia z powodu tej samej choroby, a razem liczba dni zwolnienia wynosi 37. Do pracy mam wrócić 1 stycznia. Czy muszę wykonać jakieś badania przed powrotem do pracy? Kiedy okres zwolnienia...

Przesunięcie terminu urlopu w czasie ferii

Chcę pójść na urlop w styczniu, choć początkowo planowałem wziąć urlop w lutym w czasie ferii zimowych dzieci. Jednak w związku ze zmianą terminu ferii chciałbym wziąć urlop w styczniu. Jednak w tym czasie wielu pracowników korzysta z urlopu....

Staż urlopowy

Pracuję już od 2 lat u tego samego pracodawcy. Proszę o informację kiedy będzie mi przysługiwało 26 dni urlopu wypoczynkowego? Odnosząc się do zadanego pytania należy wyjaśnić, że warunki nabywania urlopu zostały określone w art. 154 ustawy z dnia 26...

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego a plan urlopowy

Pracuję już kilka lat i w związku z tym przysługuje mi 26 dniu urlopu. Czy mogę wykorzystać cały urlop jednorazowo, tzn. pójść na cały miesiąc na urlop?   Według z art. 163 Kodeksu pracy urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem...

Urlopy szkoleniowe

W obecnym stanie prawnym kwestie dotyczące podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych regulują przepisy art. 1031–1036 k.p. W treści niniejszego artykułu została przedstawiona wyłącznie problematyka urlopów szkoleniowych. Należy zauważyć, że jeden z zapisów kodeksowych dotyczących wymiaru urlopu szkoleniowego, tj. art. 1032...

Najnowsze

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w I kw. 2022 r.

W dniu 21.01.2022 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku,...

Do 31 stycznia 2022 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Płatnicy składek, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA, mają jeszcze niecały tydzień na spełnienie tego obowiązku. Ostateczny termin przekazania...

WSA: Odliczenie VAT a faktury otrzymane z opóźnieniem

SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Dariusz Marian Zalewski, Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Anna...

Popularne