Nowa formuła sprawdzianu i egzaminu maturalnego od 2015 roku

326

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, który zawiera propozycje zmian w sprawdzianie i egzaminie maturalnym od 2015 roku, tj. dla uczniów, którzy rozpoczęli już edukację w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym według nowej podstawy programowej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!