BIEC: W przededniu recesji

23

W czerwcu 2022 roku ICI (Income Cost Index), obrazujący relacje wybranych kategorii przychodów do kosztów, jakie ponoszą uczestnicy rynku, a tym samym prognozujący aktywność gospodarki, spadł o ponad 2 punkty w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Trudno jest doszukiwać się przyczyn owego załamania aktywności gospodarki jedynie wśród przyczyn, związanych z wojną w Ukrainie, albowiem zwiastuny nadchodzącego spowolnienia gospodarki pojawiły się już rok temu, zaś wojna jedynie proces staczania się polskiej gospodarki przyspieszyła.
Co gorsza, obecnie wszystkie składowe wskaźnika działają w kierunku jego spadku.

Znacząco zmniejszyła się różnica pomiędzy rynkowym oprocentowaniem długoterminowych i krótkoterminowych papierów dłużnych emitowanych przez skarb państwa. Na rynku kontynuowana jest przecena wszystkich kategorii papierów dłużnych skarbu państwa, co z jednej strony jest konsekwencja wzrostu podstawowych stóp procentowych NBP, z drugiej zaś wyrazem braku wiary inwestorów finansowych w pomyślne długookresowe perspektywy polskiej gospodarki, skuteczność rządu w kreowaniu polityki gospodarczej i skuteczność polityki monetarnej banku centralnego.

Koszty pozyskania kredytu inwestycyjnego dla firm drastycznie rosną przy jednoczesnym zdecydowanie wolniejszym tempie wzrostu przychodów firm. Praktycznie, oznacza to wieloletnią zapaść w inwestycjach sektora prywatnego, co zdecydowanie obniża szanse rozwojowe polskiej gospodarki.

Utrzymuje się również niekorzystna relacja pomiędzy przychodami firm a pozostałymi kosztami, w szczególności kosztami pracy oraz kosztami magazynowania. Pogłębianie się tego procesu może spowodować szereg upadłości i zamykanie działalności gospodarczej.

BIEC

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!