Czy Wnioskodawczyni może zastosować obniżone odsetki do 4%?

75

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2021 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy e-PUAP 11 czerwca 2021 r.), uzupełnionym 17 września 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawczyni może zastosować obniżone odsetki do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2021 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawczyni może zastosować obniżone odsetki do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 września 2021 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4017.8.2021.1.SG, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 17 września 2021 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Syn Wnioskodawczyni był wspólnikiem spółki jawnej. Dnia 17 września 2020 r. zmarł. Dnia 9 listopada 2020 r. aktem notarialnym Poświadczenia Dziedziczenia Wnioskodawczyni odziedziczyła udziały w spółce. Spółka w 2020 wykazała dochód.

Na początku 2021 r. Wnioskodawczyni złożyła PIT-37, w którym wykazała swoje dochody z tytułu emerytury i odliczenia wykazane w PIT/O. Tytułem złożonego PIT-37 otrzymała zwrot podatku w wysokości 461 zł. Zwrot nastąpił przed 30 kwietnia 2021 r.

Wnioskodawczyni 30 kwietnia 2021 r. złożyła korektę deklaracji PIT-37 w postaci PIT-36 korekta, w której uwzględniła dochody spółki i swój dochód związany udziałem w spółce. Wybrała rozliczenie kwartalne podatku dochodowego.

Wnioskodawczyni zaznacza, że nie było czynności sprawdzających oraz zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Podatek został zapłacony dnia 30 kwietnia 2021 r. wraz obniżonymi odsetkami za zwłokę do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej.

Za część września 2020 r., czyli 3 kwartał podatek wyniósł w skali podatkowej 9.141 zł płatne do 20 października 2020 r. Do dnia uiszczenia podatku 30 kwietnia 2021 r. upłynęło 192 dni i przy stawce 4% za zaległości podatkowe wyszło 192 zł. Podatek za 4 kwartał 2020 r. wyniósł 122.887 zł z terminem płatności do 20 stycznia 2021 r. Do dnia uiszczenia podatku upłynęło 100 dni i odsetki obliczone przy 4% stawce wyniosły 1.347 zł. Razem podatek z działalności 132.028 zł i odsetki 1.539 zł. Uwzględniając dochód z emerytury i odliczenia wykazane w PIT/O podatek do zapłaty wyniósł 134.623 zł. Dnia 30 kwietnia 2021 r. na mikrorachunek podatkowy Wnioskodawczyni została wpłacona kwota 134.623 + 1.539 (odsetki) = 136.162 zł. Dnia 9 czerwca 2021 r. na mikrorachunek podatkowy zwrócono kwotę 461 zł jako zwrot dokonanego zwrotu podatku z tytułu wcześniej złożonego PIT-37.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym można zastosować obniżone odsetki do 4% na podstawie art. 56a Ordynacji Podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zaistniałym stanie faktycznym ma zastosowanie art. 56a Ordynacji Podatkowej i prawidłowe jest obniżenie odsetek za zwłokę do 4%.

Art. 56a. (Obniżona stawka odsetek za zwłokę)

§ 1. Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  1. złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w razie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku, a także w razie potrącenia lub przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie określonym w art. 66, na wniosek złożony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji § 3.

§ 3. Obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie stosuje się w przypadku korekty deklaracji:

  1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia – po zakończeniu kontroli podatkowej;
    1a) złożonej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
  2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!