zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Interpretacje

Informacje o cenach transferowych

Interpelacja nr 31287 do Ministra Finansów dotycząca informacji o cenach transferowych. Szanowna Pani Marszałek, odpowiadając na interpelację nr 31287 z 10 lutego 2022 r. Pana Posła Michała Jarosa, w sprawie podpisania informacji o cenach transferowych TPR-C dowolnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym akceptowanym w innym kraju Unii Europejskiej i odpowiedzialności za prawidłowość złożenia takiej informacji,...

Slim VAT – spełnienie warunków korekty

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we...

Czy można anulować fakturę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we...

Czy 13. i 14. emerytury podlegają egzekucji?

W ramach działań egzekucyjnych zajmowane są dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Środki te są ustawowo wolne od zajęcia przez organ egzekucyjny, jednakże można zaobserwować, że komornicy podejmują czynności również w odniesieniu do tych świadczeń. ZUS, dokonując wypłaty świadczenia na konto...

Czy w treści umowy kredytu nie musi być zapisany cel?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem...

Czy 13 i 14 emerytura wliczają się do dodatku osłonowego?

W przypadku wniosku o dodatek osłonowy, do dochodów emerytów i rencistów są wliczane m. in. świadczenia emerytalno-rentowe, z wyłączeniem dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym...

Zwolnienie z opodatkowania zadośćuczynienia z tytułu stosowania mobbingu

Opis stanu faktycznego (…) 2021 r. rozwiązała Pani umowę o pracę z pracę z powodu stosowania mobbingu, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z winy pracodawcy. Przyczyną rozwiązania stosunku pracy były zachowania dotyczące Pani osoby i kierowane wobec Pani, polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu i zastraszaniu oraz próby wyeliminowania...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej na osobę fizyczną

Opis stanu faktycznego Wnioskodawczyni od 14 maja 2012 roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą (…), NIP (…), PKD 69.20.Z. Działalność polega na świadczeniu usług księgowych. Wnioskodawczyni zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Od 15 maja 2012 roku Wnioskodawczyni jest czynnym...

Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Opis zdarzenia przyszłego Prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Działa w A. pod firmą Kancelaria Adwokacka, wykonuje wolny zawód adwokata i zajmuje się świadczeniem usług prawniczych. Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, przeważającym rodzajem działalności...

WSA: pracownik nie może zastępować administratora w realizacji jego obowiązków

Ograniczenie się przez administratora tylko do szkolenia dla pracowników, pomijając przy tym zastosowanie zabezpieczeń technicznych, nie może być uznane za wdrożenie odpowiednich środków technicznych czy organizacyjnych. Tak stwierdził WSA w Warszawie, oddalając skargę Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu na decyzję organu...

Najnowsze

Advantages of Using a Paper Help Writing Service

There are numerous advantages to using a paper writing service like PaperHelp. Writers are taught on your specific requirements....

Advantages of Using a Paper Help Writing Service

There are numerous advantages to using a paper writing service like PaperHelp. Writers are taught on your specific requirements....

W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców

Liczba osób, które w zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych podały obywatelstwo inne niż polskie, przekroczyła milion. – To...

Popularne