Czy w treści umowy kredytu nie musi być zapisany cel?

65

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Rz 90/18 (data wpływu prawomocnego orzeczenia 9 czerwca 2021 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2017 r. (data wpływu 25 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Dotychczasowy przebieg postępowania

W dniu 24 listopada 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dla Wnioskodawczyni indywidualną interpretację znak: 0115-KDTI2-2.4011.298.2017.1.ŁS, w której uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe, stwierdzając, że wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży ­ dokonanej przed upływem okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ­ udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku po zmarłej matce Wnioskodawczyni na spłatę opisanego we wniosku kredytu nie może być uznane za uprawniające do zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskanego dochodu. Za wydatki poniesione na cele wymienione w powyższym przepisie a wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit a) w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) ww. ustawy nie można bowiem uznać środków, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu, jeżeli umowa z bankiem nie wskazuje wyraźnie, że przeznaczenie tego kredytu jest związane z realizacją celów mieszkaniowych kredytobiorcy, a więc kredytu, który nie był udzielony na określony w ustawie podatkowej cel. Tym samym uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości dochód będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 24 listopada 2017 r. znak 0115-KDTI2-2.4011.298.2017.1.ŁS złożyła skargę z dnia 30 grudnia 2017 r. (data wpływu 3 stycznia 2018 r.).

W odpowiedzi na skargę z dnia 2 lutego 2018 r., znak 0115-KDIT2-2.4011.298.2017.3.ŁS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, wnosząc o jej oddalenie, podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Rz 90/18 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 24 listopada 2017 r. znak 0115-KDTI2-2.4011.298.2017.1.ŁS.

Od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Rz 90/18, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej złożył skargę kasacyjną z dnia 21 maja 2018 r. znak 0110-KWR4.4021.45.2018.2.MK do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrokiem z dnia 2 lutego 2021 r. sygn. akt II FSK 2383/18 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną.

W dniu 9 czerwca 2021 r. do organu wpłynęło prawomocne orzeczenie z dnia 5 kwietnia 2018 r. sygn. akt I SA/Rz 90/18.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni dnia 3 lutego 2017 r. nabyła za cenę 122.000 zł (sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) nieruchomość (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta). Lokal mieszkalny położony jest w P. przy ul. G. Wnioskodawczyni w mieszkaniu tym zamieszkuje od momentu zakupu i wykorzystuje go wyłącznie w celu zaspokojenia swoich własnych potrzeb mieszkaniowych. Zakup nieruchomości w P. został częściowo (w części wynoszącej 40.000 zł) sfinansowany z bankowego kredytu gotówkowego, zaciągniętego w Banku. Kredyt gotówkowy Wnioskodawczyni zaciągnęła w banku w dniu 1 lutego 2017 r. (na dwa dni przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. G.). Umowa o kredyt gotówkowy została zawarta wyłącznie w celu częściowego (brakującego) sfinansowania nabycia nieruchomości. Kwota kredytu gotówkowego została przelana przez Bank na osobisty rachunek bankowy Wnioskodawczyni w dniu zawarcia umowy o kredyt, tj. w dniu 1 lutego 2017 r. Kwota ta w całości przeznaczona została na zapłatę ceny za nieruchomość, która to zapłata nastąpiła w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (Rep. 1) tj. w dniu 3 lutego 2017 r. Zapłata ceny z umowy sprzedaży została dokonana na rachunek bankowy wskazany przez zbywcę nieruchomości, co zostało potwierdzone w treści aktu notarialnego. Po upływie ponad miesiąca od zakupu nieruchomości przy ul. G. w P., w dniu 20 marca 2017 r. zmarła matka Wnioskodawczyni – T. Z. Po zmarłej matce Wnioskodawczyni razem z siostrą L. K. odziedziczyła cały spadek po 1/2 części.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!