Slim VAT – spełnienie warunków korekty

50

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 sierpnia 2021 r. (data wpływu 26 sierpnia 2021 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia warunków uzgodnienia korekty i zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

26 sierpnia 2021 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia warunków uzgodnienia korekty i zmniejszenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce, zarejestrowaną na potrzeby podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) jako podatnik VAT czynny. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, polegającą przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom oraz na świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej, a także świadczy usługi budowlane i budowlano-montażowe.

Na potrzeby powyższej działalności Spółka nabywa towary i usługi od kontrahentów z całej Polski (odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Niejednokrotnie w przypadku tego typu transakcji występują sytuacje, w których spełnione zostają przesłanki do obniżenia podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 10 ustawy o VAT. Dotyczy to m.in. sytuacji udzielenia przez kontrahenta rabatu Spółce, na warunkach określonych w zawartej między nimi umowie tj. w przypadku spełnienia określonych wskazanych w niej warunków.

Zgodnie z taką umową, Spółka nabywa od kontrahenta towary. Nabycie poszczególnych towarów następuje na podstawie zamówień składanych przez Spółkę kontrahentowi. Kontrahent rozlicza się ze Spółką bezpośrednio po zrealizowaniu danego zamówienia tj. dokonaniu danej dostawy towarów. Strony ustalają w takiej umowie, że kontrahent udzieli Spółce X% rabatu (np. 2%) na towary zakupione w danym okresie rozliczeniowym trwającym Y miesięcy (np. 6 miesięcy), jeżeli w tym okresie rozliczeniowym Spółka zakupi od kontrahenta towary o łącznej wartości przekraczającej określoną kwotę (np. 100.000 zł). Rabat będzie dotyczył wszystkich towarów zakupionych przez Spółkę od kontrahenta w tym okresie rozliczeniowym objętych daną umową zakupową. Przy tym kontrahent będzie dokonywał weryfikacji spełnienia warunków udzielania rabatu już po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego ale nie później niż do określonego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego okresu rozliczeniowego (np. dla 6 miesięcznego okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się od 1 stycznia – weryfikacja może nastąpić do 10 lipca). W praktyce, jakkolwiek rabat został uregulowany w umowie i dotyczy zamówień z danego okresu rozliczeniowego, to już jego potwierdzenie, udzielenie i wystawienie odpowiednich faktur korygujących in minus przez kontrahenta nastąpi po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego. Zwrot kwoty stanowiącej równowartość udzielonego rabatu następuje w określonym terminie liczonym od daty wystawienia przez kontrahenta faktury korygującej in minus (np. 7 dni od daty wystawienia faktury korygującej).

W związku z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzającą od 1 stycznia 2021 r. pakiet rozwiązań pn. „Slim VAT”, obejmujący swym zakresem zmianę przepisów dotyczących ujmowania przez podatników faktur korygujących in minus, Spółka powzięła wątpliwości, w którym okresie będzie obowiązana do obniżenia podstawy opodatkowania w sytuacji przedstawionej powyżej tj. którego dnia warunki do obniżenia podstawy opodatkowania należy uznać za uzgodnione z kontrahentem i spełnione.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, którego dnia Spółka powinna uznać warunki do obniżenia podstawy opodatkowania za uzgodnione z kontrahentem i spełnione, co będzie jednocześnie skutkowało koniecznością odpowiedniego zmniejszenia kwoty podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust.19a ustawy o VAT?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!