Czy 13 i 14 emerytura wliczają się do dodatku osłonowego?

85

W przypadku wniosku o dodatek osłonowy, do dochodów emerytów i rencistów są wliczane m. in. świadczenia emerytalno-rentowe, z wyłączeniem dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu – tzw. „13. emerytura” oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – tzw. „14. emerytura” – wyjaśniło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 31312 do ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie dochodów emerytów uprawniających do otrzymania dodatku osłonowego w roku 2022

Szanowna Pani Minister,

jak informują mnie seniorzy pobierający emerytury, dodatki osłonowe mogą być dla niektórych dużo niższe lub nie otrzymają ich wcale, ponieważ do ich dochodów wliczane mają być tzw. trzynastki i czternastki.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. kwot otrzymanych z tytułu tzw. trzynastej emerytury nie wlicza się do dochodu uprawniającego do otrzymania świadczeń takich jak: dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze. Podobnie jest z wypłatą tzw. czternastej emerytury.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedź na pytania:

  1. Jakie dochody wliczane są do dochodów emerytów czy rencistów w przypadku składania wniosków o dodatek osłonowy na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym?
  2. Czy interpretacje o dochodach emerytów, które wliczane są do dochodów umożliwiających otrzymanie dodatku osłonowego, zostały przekazane do odpowiednich samorządów?

 

Posłanka Krystyna Skowrońska

Mielec, 1 lutego 2022 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 31312 w sprawie dochodów emerytów uprawniających do otrzymania dodatku osłonowego w roku 2022

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację nr 31312 Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej, w sprawie dochodów emerytów uprawniających do otrzymania dodatku osłonowego w roku 2022, po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska, uprzejmie proszę o przyjęcie stosownych wyjaśnień na pytania postawione w interpelacji.

1. Jakie dochody wliczane są do dochodów emerytów czy rencistów w przypadku składania wniosków o dodatek osłonowy na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym?

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.), do którego odsyła ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. poz. 1 i 202) dochodem, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, są:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wymienione w przedmiotowej ustawie.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

  1. w 2020 r. ­ w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,
  2. w 2021 r. ­ w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Zgodnie z powyższym, w przypadku wniosku o dodatek osłonowy, do dochodów emerytów i rencistów są wliczane m. in. świadczenia emerytalno-rentowe, z wyłączeniem dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808 i 2105) – tzw. „13. emerytura” oraz kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432) – tzw. „14. emerytura”. Wyłączenie kwot 13. i 14 emerytury z dochodu emerytów i rencistów wynika z obowiązujących przepisów art. 10 zawartych w ww. ustawach.

2. Czy interpretacje o dochodach emerytów, które wliczane są dochodów umożliwiających otrzymanie dodatku osłonowego, zostały przekazane do odpowiednich samorządów?

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowany został specjalny dokument Poradnik dla samorządów, który podlega cyklicznym aktualizacjom, w zależności od potrzeby uzupełnienia o zagadnienia będące przedmiotem pytań ze strony gmin dot. wypłat dodatku osłonowego. O Poradniku dla samorządów zostały poinformowane wszystkie gminy w ramach spotkań Ministra Klimatu i Środowiska z przedstawicielami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Należy podkreślić, że informacje ujęte w Poradniku odzwierciedlają aktualny stan interpretacji przepisów ustawy o dodatku osłonowym, w tym w szczególności niezwłocznie zaktualizowana została informacja dotycząca niewliczania 13. i 14. emerytur do dochodu na potrzeby ustalania prawa do dodatku osłonowego. Ponadto informacja o niewliczaniu 13. i 14. emerytur do dochodu w przedmiotowych postępowaniach została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
Stanisław Szwed

Warszawa, 2 marca 2022 r.

źródło: sejm.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!