Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

93

Opis zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Działa w A. pod firmą Kancelaria Adwokacka, wykonuje wolny zawód adwokata i zajmuje się świadczeniem usług prawniczych.

Zgodnie ze zgłoszeniem dokonanym do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, przeważającym rodzajem działalności gospodarczej jest „Działalność prawnicza” – określona kodem PKD 69.10.Z.

W chwili obecnej, w tym także w roku podatkowym 2021, rozlicza się Pan na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Nie złożył Pan do tej pory Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Oświadczenie to zamierza złożyć w 2022 r., tj. do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym 2022, tym samym niniejszy wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego.

W ramach prowadzonej działalności zatrudnia Pan (od 2021 r.) na podstawie umowy o współpracę (umowa pomiędzy dwoma przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze) osobę, która jest odpowiedzialna za realizację czynności związanych z istotą zawodu adwokata.

Zakłada Pan, że osoba ta pozostanie zatrudniona przez cały rok podatkowy 2022 (umowa zawarta jest na czas nieokreślony).

Osoba ta jest adwokatem, czynnie wykonującym zawód. Do czynności, które wykonuje ta osoba, należy m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

Część tych czynności polega na przygotowywaniu projektów dokumentów prawnych (np. sporządzanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, planów rozprawy, wniosków dowodowych, przygotowanie list pytań do świadków, sporządzaniu projektów pism procesowych, prowadzeniu akt spraw sądowych, reprezentacji klientów przed sądami i urzędami).

Czynności, o których mowa powyżej są niewątpliwie związane z istotą adwokata – wymieniono je w art. 4 Prawa o adwokaturze – „Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.”

Takiej osobie zamierza Pan roku podatkowym 2022 zlecać czynności w nieokreślonej ilości i częstotliwości (wedle bieżących potrzeb wynikających z aktualnej liczby otrzymanych zleceń). Wobec powyższego, rozliczenie dokonywane będzie w oparciu o ilość faktycznie przepracowanych godzin.

Przewiduje Pan, że za realizację zlecenia należne będzie wynagrodzenie w wysokości iloczynu określonej w umowie zlecenie stawki za godzinę pracy, równej co najmniej minimalnej stawce za godzinę pracy w rozumieniu odpowiednich przepisów i czasu faktycznie poświęconego realizacji zlecenia. Dla potrzeb określenia wysokości wynagrodzenia osoba wykonująca czynności, w okresach miesięcznych sporządzać będzie informację o ilości czasu poświęconego realizacji zlecenia.

Umowa nie będzie przewidywać minimalnego ani maksymalnego wymiaru godzinowego pracy w miesiącu rozliczeniowym. Wymiar realizacji zlecenia będzie wyznaczany konkretnymi zagadnieniami sygnalizowanymi przez Pana. Adwokat zobowiązany będzie do osobistego wykonywania zlecenia.

Na dzień dzisiejszy nie zakłada Pan zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę innych osób, niezwiązanych z istotą zawodu prawniczego, tj. np. obsługi administracyjnej, księgowej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!