Maksymalna cena paliw gazowych dla wybranych przedsiębiorstw

30

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany gazem ziemnym, będą mogli korzystać z ceny maksymalnej gazu wynoszącej 200,17 zł/MWh.

Przepisy dotyczące stosowania ceny maksymalnej gazu [1] wchodzą w życie 08.04.2023 r.

Z preferencyjnej ceny paliw gazowych będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który na 31 grudnia 2022 r. był w jednej z następujących sytuacji:

 • sytuacja 1: 
  • prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z ,
  • był to przeważający rodzaj jego działalności,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
  • miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [2];
 • sytuacja 2: 
  • prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 10.71.Z,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
  • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku o cenę maksymalną pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez niego pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
  • miał status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców [2];
 • sytuacja 3: 
  • prowadził działalność gospodarczą w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze [3],
  • działalność ta była oznaczona kodem 10.71.Z według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,
  • wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Aby ZUS mógł przyznać pomoc, na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i musi dysponować limitem pomocy de minimis.

Wniosek o cenę maksymalną paliw gazowych (druk RPG) można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek musi trafić do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie ustawy [1], to wniosek RPG można złożyć w ciągu 30 dni od 08.04.2023  r.

Więcej informacji o stosowaniu ceny maksymalnej paliw gazowych można znaleźć w karcie usługi.

[1] Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687, z późn. zm.)

[2] Art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221)

[3] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648)

ZUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!