Obowiązki oraz uprawnienia nauczycieli

472

Z zawodem nauczyciela związana jest szczególna odpowiedzialność, nie tylko za jakość kształcenia i wychowania, ale także za rozwój i przyszłość każdego ucznia. Dlatego do wartości, którymi kierować się musi nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, art. 5 u.p.o. zalicza: dobro uczniów, troskę o ich zdrowie oraz postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności osobistej ucznia. Rozwinięcie tych idei zawiera preambuła ustawy – Prawo oświatowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!