Zmieni się sposób naliczania odsetek za zwłokę

359

Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Przygotowane regulacje wprowadzają nowy wzór naliczania odsetek od zaległości podatkowych.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę zostanie wprowadzona ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Podwyższenie stawki odsetek za zwłokę do wysokości 150 proc. stawki podstawowej ma służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło.

Na mocy § 1 pkt 1 projektowanego rozporządzenia dodawany jest nowy § 2b zawierający wzór naliczania odsetek za zwłokę z zastosowaniem podwyższonej stawki odsetek za zwłokę. Wzór określony w nowym § 2b jest analogiczny do wzoru określonego w § 2a zmienianego rozporządzenia dotyczącego naliczania odsetek za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Odsetki za zwłokę z zastosowaniem podwyższonej stawki odsetek za zwłokę będą naliczane według wzoru:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!