zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Edukacja - rozporządzenia

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z (…) COVID-19

Dz.U. 2020.1835 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Opracowano...

Rozp. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (…) dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych...

Rozp. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1538 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 1157; z 2017 r. poz. 1656;...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z (…) COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1870 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania (…) instytutów badawczych

Dz.U. 2020.1435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1435 Na...

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników (…) w latach 2020–2022

Dz.U. 2020.1227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

Dz.U. 2020.813 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz....

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Dz.U. 2020.479 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z (…) COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1539 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Opracowano...

Rozp. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich…

Dz.U. 2020.66 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych...

Rozp. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora (…) w publicznej szkole artystycznej…

Dz.U. 2019.2470 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej...

Rozp. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Dz.U. 2019.1737 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

Dz.U. 2019.2446 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz....

Rozp. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1642 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z...

Rozp. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Dz.U. 2019.2013 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2019 r. poz. 2013 Na podstawie art. 22aw ust. 1 ustawy z...