zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia – to powszechnie obowiązujące akty normatywne, wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Zamieszczone na naszym portalu rozporządzenia publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji. Aktualizacja przepisów dokonywana jest z dniem wejścia zmian w życie. Zmiany te wyszczególniono w każdym rozporządzeniu (po tytule), ze wskazaniem (nad tytułem) Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany lub ostatnio zmieniony. W celu umożliwienia użytkownikom łatwiejszego i szybszego dotarcia do poszukiwanych przepisów rozporządzenia pogrupowano tematycznie.

Rozporządzenia

Edukacja - rozporządzenia

Rozp. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Dz.U. 2021.1665 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz....

Rozp. w sprawie egzaminu maturalnego

Dz.U. 2021.482 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 482 Na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991...

Rozp. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z (…) COVID-19

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1519 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Opracowano na podstawie: Dz.U....

Rozp. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki (…) w 2021 r.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.739 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Opracowano na...

Rozp. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.384 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem...

Rozp. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych

Dz.U. 2021.98 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 98 Na podstawie art....

Rozp. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021

Dz.U. 2020.2384 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r....

Rozp. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą

Dz.U. 2020.1979 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1979 Na podstawie art. 9w...

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu (…) „Aktywna tablica”

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1602 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii...

Rozp. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (…) dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych…

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1739 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych...

Rozp. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1570 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2014 r. poz. 1157; z 2017 r. poz. 1656;...

Rozp. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania (…) instytutów badawczych

Dz.U. 2020.1435 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 1435 Na...

Rozp. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników (…) w latach 2020–2022

Dz.U. 2020.1227 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

Dz.U. 2020.813 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz....

Rozp. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich…

Dz.U. 2020.66 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych...