zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Rozporządzenia

Rozp. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

Dz.U. 2021.1690 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1690 Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych

Dz.U. 2021.1665 Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1665 Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z...

Rozp. w sprawie egzaminu maturalnego

Dz.U. 2021.482 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 482 Na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020...

Rozp. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy…

Dz.U. 2021.1481 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna Opracowano na podstawie:...

Rozp. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2017 r. poz. 1831; z 2021...

Rozp. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego

Dz.U. 2021.1254 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1254 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z...

Rozp. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1181 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe Na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego...

Rozp. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1167 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2016 r. poz. 408, poz. 948; z 2020 r. poz. 1892; z 2021 r. poz. 1167 Ostatnie...

Rozp. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Dz.U. 2021.1218 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1218 Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia...

Rozp. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Dz.U. 2021.1178 Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1178 Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3...

Najnowsze

Edukacja: Szkolnictwo branżowe, nowe zawody i dyplomy

Dnia 22.10.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi...

Zaległości w opłatach za przedszkole. Co z odsetkami?

W przypadku nieopłacenia w terminie należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dziecka w przedszkolu publicznym jednostka samorządu...

Niewielkie odmrożenie świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Większy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników oświaty. Takie rozwiązanie znalazło się w rządowym projekcie ustawy...

Popularne

Edukacja: Szkolnictwo branżowe, nowe zawody i dyplomy

Dnia 22.10.2021 r. weszło w życie rozporządzenie MEiN z dn. 27.09.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o...

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1904 Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 1904 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Sąd Najwyższy jest...

Szkoła i przejście nauczyciela na emeryturę

Zgodnie z ... (...) art. 88 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela - „nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze,...

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1927 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2021 r. poz. 38, poz. 694,...