Europejska gospodarka przyspiesza

3

W swojej najnowszej prognozie gospodarczej z lata 2021, Komisja przewiduje, że gospodarka europejska będzie rozwijać się szybciej, niż prognozowano. Aktywność gospodarcza w pierwszym kwartale roku przekroczyła oczekiwania, a poprawa sytuacji epidemiologicznej pozwoliła na szybsze łagodzenie w drugim kwartale obostrzeń związanych z pandemią.

Zgodnie ze śródokresową prognozą gospodarczą z lata 2021 r. gospodarka UE i strefy euro wzrośnie o 4,8 proc. w bieżącym roku i o 4,5 proc. w 2022 r. W porównaniu z poprzednią prognozą z wiosny prognozowana stopa wzrostu w 2021 r. jest znacznie wyższa w UE (o 0,6 punktu proc.) i w strefie euro (o 0,5 punktu proc.). W 2022 r. jest nieco wyższa w obu obszarach (o 0,1 punktu proc.). Przewiduje się, że w ostatnim kwartale 2021 r. realny PKB powróci do poziomu sprzed kryzysu zarówno w UE, jak i w strefie euro. W przypadku strefy euro jest to o kwartał wcześniej niż przewidywano w wiosennej prognozie.

Konsolidacja wzrostu gospodarczego wynika z szeregu czynników. Po pierwsze, poziom aktywności gospodarczej w pierwszym kwartale roku przekroczył oczekiwania. Po drugie, skuteczna strategia zwalczania wirusa i postępy w szczepieniach doprowadziły do spadku liczby nowych zakażeń i hospitalizacji, co z kolei umożliwiło państwom członkowskim UE ponowne otwarcie gospodarek w drugim kwartale. Skorzystały na tym w szczególności przedsiębiorstwa z sektora usług. Wyniki badań nastrojów wśród konsumentów i przedsiębiorstw są optymistyczne, a z danych na temat mobilności wynika, że już teraz znacznie rośnie poziom spożycia prywatnego. Ponadto są już dowody ożywienia turystyki wewnątrzunijnej, która powinna jeszcze bardziej skorzystać z wejścia w życie od 1 lipca nowego unijnego zaświadczenia cyfrowego COVID. Oczekuje się, że wszystkie te czynniki przeważą nad niekorzystnym wpływem tymczasowego niedoboru środków produkcji i rosnącymi kosztami, które mają negatywny wpływ na niektóre gałęzie sektora wytwórczego.

Oczekuje się, że głównym motorem wzrostu będzie spożycie prywatne i inwestycje, jak również zatrudnienie, którego poziom ma rosnąć wraz z ożywieniem działalności gospodarczej. Silny wzrost w krajach głównych partnerów handlowych UE powinien przynieść korzyści eksportowi towarów z UE, natomiast eksport usług może nadal znajdować się w niekorzystanej sytuacji z powodu utrzymujących się ograniczeń w turystyce międzynarodowej.

Oczekuje się, że Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) znacząco przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Oczekuje się, że łączna wartość wygenerowana przez RRF w okresie objętym prognozą wyniesie około 1,2 proc. poziomu realnego PKB UE z 2019 r. Oczekiwana wielkość impulsu do wzrostu związanego z RRF pozostaje mniej więcej niezmienna w stosunku do poprzedniej prognozy, ponieważ informacje zawarte w planach odbudowy i odporności oficjalnie przedłożonych w ostatnich miesiącach zasadniczo potwierdzają ocenę przeprowadzoną wiosną.

Nieco wyższe stopy inflacji unormują się w 2022 r.

Prognoza inflacji w bieżącym i przyszłym roku została skorygowana w górę. Oczekuje się, że presję na wzrost cen konsumpcyjnych w tym roku wywierać będą wzrost cen energii i surowców, wąskie gardła w produkcji spowodowane ograniczeniami mocy produkcyjnych oraz niedoborem niektórych komponentów i surowców, a także silny popyt zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2022 r. presja ta powinna stopniowo normować się w miarę rozwiązywania problemów z ograniczeniami produkcji oraz konwergencji podaży i popytu.

W związku z tym przewiduje się obecnie, że inflacja w UE wyniesie średnio 2,2 proc. w roku bieżącym (o 0,3 punktu proc. więcej w porównaniu z prognozą wiosenną) i 1,6 proc. w 2022 r. (o 0,1 punktu proc. więcej). W strefie euro inflacja ma wynieść średnio 1,9 proc. w 2021 r. (wzrost o 0,2 punktu proc.) i 1,4 proc. w 2022 r. (wzrost o 0,1 punktu proc.).

Istotne czynniki ryzyka

Niepewność i ryzyko związane z perspektywami wzrostu są wysokie, ale ogólnie równoważą się.

Ryzyka wynikające z pojawienia się i rozprzestrzeniania się wariantów wirusa COVID-19 uwypuklają znaczenie dalszego przyspieszenia kampanii szczepień. Ryzyka gospodarcze odnoszą się w szczególności do reakcji gospodarstw domowych i firm na zmiany w ograniczeniach.

Inflacja może okazać się wyższa niż prognozuje się, jeżeli ograniczenia w podaży okażą się bardziej trwałe, a presja cenowa silniej przełoży się na ceny konsumpcyjne.

Źródło: https://ec.europa.eu/

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!