Ile ZUS przeznaczył na emerytury i renty w 2014 roku?

401

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wysokości świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS w 2014 roku. Łączna kwota, jaką przeznaczono na emerytury z ZUS wyniosła 121 426,1 mln zł i i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3,5%, na renty z tytułu niezdolności do pracy wydano 19 062,1 mln zł (spadek o 0,6%), natomiast na renty rodzinne – 26 936,0 mln zł (wzrost o 3,0%).

W 2014 roku liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 8 870,3 tys. osób i była o 0,9% niższa niż w roku poprzednim. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 23,1% (spadek o 0,2 punktu procentowego), dominowały w niej osoby pobierające emerytury. Poniższy wykres ilustruje strukturę populacji emerytów i rencistów:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!