Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 marca 2012 r., sygn. 0102-80/12

402

Dotacja dla klubu sportowego może być przeznaczona w szczególności na działania wymienione w art. 28 ust. 2 pkt 1-5 ustawy o sporcie, o ile wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub. Natomiast promowanie wizerunku Miasta jako gminy stwarzającej warunki dla rozwoju sportu, nie stanowi realizacji celu publicznego z zakresu sportu, jest więc sprzeczny z przepisami art. 27 i 28 cyt. ustawy o sporcie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!