Ulga dla seniorów w wyjaśnieniach MF

138

W 2017 roku wprowadzono obniżenie wieku emerytalnego. W konsekwencji wiele przyznawanych świadczeń jest w niższej wysokości. Jedynym zaś rozwiązaniem zwiększającym ich wysokość jest łączenie pobierania emerytury i pracy zawodowej. W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę dla seniorów. Jaki jest limit przychodów uprawniający do skorzystania z ulgi? Czy z ulgi będą mogli korzystać emeryci, którzy pobierali już emeryturę, ale obecnie zawieszą prawo do świadczenia? Czy z ulgi będą mogli korzystać renciści? Czy z ulgi będą mogli korzystać świadczeniobiorcy pobierający emeryturę w innym państwie?

Interpelacja nr 28703 do ministra finansów w sprawie tzw. ulgi dla seniorów

W 2017 roku wprowadzono obniżenie wieku emerytalnego. W konsekwencji wiele przyznawanych świadczeń jest w niższej wysokości. Jedynym zaś rozwiązaniem zwiększającym ich wysokość jest łączenie pobierania emerytury i pracy zawodowej. W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę dla seniorów.

W związku z powyższym zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Od kiedy będzie miała zastosowanie ulga dla seniorów?
 2. Jaki jest limit przychodów uprawniający do skorzystania z ulgi?
 3. Czy z ulgi będą mogli korzystać emeryci, którzy pobierali już emeryturę, ale obecnie zawieszą prawo do świadczenia?
 4. Czy z ulgi będą mogli korzystać renciści?
 5. Czy z ulgi będą mogli korzystać świadczeniobiorcy pobierający emeryturę w innym państwie?

 

Posłanka Marzena Okła-Drewnowicz

25 listopada 2021 r.

 

Odpowiedź na interpelację nr 28703 w sprawie tzw. ulgi dla seniorów

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację pani poseł Marzeny Okły-Drewnowicz w sprawie ulgi dla seniorów, proszę o przyjęcie poniższych odpowiedzi na pytania sformułowane w wystąpieniu.

Od kiedy będzie miała zastosowanie ulga dla seniorów?

Zwolnienie od podatku w ramach PIT-0 dla pracujących seniorów wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 r. i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Z ulgi będzie można skorzystać, po raz pierwszy, w zeznaniu podatkowym składanym za 2022 r. lub w trakcie 2022 roku przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek. Płatnik tj. pracodawca lub zleceniodawca przy poborze zaliczki na podatek dochodowy uwzględni ulgę po warunkiem, że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnienia.

Jaki jest limit przychodów uprawniający do skorzystania z ulgi?

Roczny limit wolnych od podatku przychodów będzie wynosił 85 528 zł i będzie wspólny dla przychodów zwolnionych również w ramach następujących ulg: dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Podatnikom korzystającym z przedmiotowego zwolnienia będzie także przysługiwać kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. W takim przypadku podatek PIT nie wystąpi od przychodu/dochodu podatnika w wysokości 115 528 zł (85 528 zł + 30 000 zł).

Czy z ulgi będą mogli korzystać emeryci, którzy pobierali już emeryturę, ale obecnie zawieszą prawo do świadczenia?

Tak, zawieszenie prawa do emerytury w takim przypadku będzie uprawniało podatnika do skorzystania ze zwolnienia.

Czy z ulgi będą mogli korzystać renciści?

PIT-0 dla pracujących seniorów polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, w tym emerytów i rencistów, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (kobiety 60. lat, mężczyźni 65. lat) kontynuują zatrudnienie i nie otrzymują świadczeń rentowych.

Czy z ulgi będą mogli korzystać świadczeniobiorcy pobierający emeryturę w innym państwie?

Zwolnieniem objęte będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT (tj. zawartych z firmą) oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod warunkiem, że przychody z tych tytułów podlegają ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz jeżeli podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy PIT,
 • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Powyższe oznacza, że osoby uzyskujące zagraniczne świadczenia emerytalne/rentowe będą miały prawo do zwolnienia pod warunkiem, że nabyły one również prawo do któregokolwiek świadczenia emerytalnego, bądź rentowego wymienionego w ww. katalogu, ale go nie otrzymują.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski

Warszawa, 16 grudnia 2021 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!