zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne stanowiące usystematyzowany zbiór przepisów regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych.
Zamieszczone na naszym portalu kodeksy publikowane są w wersji ujednoliconej, z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikających z nowelizacji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany wprowadzane są na bieżąco, z chwilą ich wejścia w życie. Każdy z kodeksów został poprzedzony artykułem „Od Redakcji…”, gdzie wyszczególniono wszystkie Dzienniki Ustaw, na podstawie których opracowano tekst ujednolicony oraz dyrektywy Wspólnot Europejskich, których wdrożenia – w ramach swoich regulacji – dokonuje dany kodeks.

Kodeksy

Kodeks wyborczy

k.w. – Dział I. Przepisy wstępne (art. 1-151)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.655 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 655), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 23.04.2022 r. — dotyczy art. 30. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks wyborczy...

k.w. – Dział II. Organy wyborcze (art. 152-191h)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1834 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2021 r. poz. 1834), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 01.11.2021 r. — dotyczą art.: 159, 166. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 152. §...

k.w. – Dział III. Wybory do Sejmu (art. 192-254)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 192. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 193. § 1. Do Sejmu wybiera się 460 posłów z list...

k.w. – Dział IV. Wybory do Senatu (art. 255-286)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 255. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 256. Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady większości. Art. 257. Zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

k.w. – Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 287-327)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 287. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 288. Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może być...

k.w. – Dział VI. Wybory do Parlamentu Europejskiego (art. 328-368)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 328. Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 329. § 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybiera się...

k.w. – Dział VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (art. 369-469)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 369. Wybory do rad są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 370. § 1. Można być radnym tylko jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. §...

k.w. – Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta (art. 470-493)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 470. Do wyborów wójta w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy art. 390 § 8 i art. 390a oraz przepisy rozdziałów 6, 7 i 10 działu...

k.w. – Dział IX. Przepisy karne (art. 494-516)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Art. 494. § 1. Kto, w związku z wyborami, prowadzi agitację wyborczą: 1) na terenie urzędów administracji rządowej lub administracji samorządu terytorialnego bądź sądów, 2) na terenie zakładów pracy w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie, 3) na terenie...

k.w. – Dział X. Przepis końcowy (art. 517)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Art. 517. Ustawa wchodzi w życie w terminie określonym w ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.* * Ustawa weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. zgodnie z art. 1...

k.w. – Zał. 1. Wykaz okręgów wyborczych do Sejmu RP

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 OKRĘG WYBORCZY NR 1 — część województwa dolnośląskiego obejmująca obszary powiatów: bolesławiecki, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miast na prawach powiatu: Jelenia Góra, Legnica. Liczba posłów...

k.w. – Zał. 2. Wykaz okręgów wyborczych do Senatu RP

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 Województwo dolnośląskie OKRĘG WYBORCZY NR 1 — obejmujący obszary powiatów: bolesławiecki, lubański, lwówecki, zgorzelecki. OKRĘG WYBORCZY NR 2 — obejmujący obszary powiatów: jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, złotoryjski oraz miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra. OKRĘG WYBORCZY NR...

k.w. – Zał. 3. Wykaz okręgów wyborczych w wyborach do parlamentu europejskiego

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.1319 OKRĘG WYBORCZY NR 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego. Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Gdańsk. OKRĘG WYBORCZY NR 2obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Siedziba okręgowej komisji wyborczej — Bydgoszcz. OKRĘG WYBORCZY NR 3 obejmuje...