zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy

k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.2052 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2021 r. poz. 2052), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 30.11.2021 r. — dotyczy art. 3. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji publicznej w...

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1491 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczą art.: 61, 63, 66a, 72, 76a, 91, 107, 109, 117, 119, 120, 122b, 122f,...

k.p.a. – Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Art. 164.–179. (uchylone) Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach. § 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy...

k.p.a. – Dział IV. Udział prokuratora (art. 182-189)

Ostatnia zmiana Dz.U.2021.735 Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było...

k.p.a. – Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a-189k)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Art. 189a. § 1. W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego działu. § 2. W przypadku uregulowania w przepisach odrębnych: 1) przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, 2) odstąpienia od...

k.p.a. – Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczą art.: 217, 220. Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej...

k.p.a. – Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczy art. 238. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania...

k.p.a. – Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna (art. 260a-260g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na zasadach określonych w tych przepisach. § 2. Organ administracji...

k.p.a. – Dział IX. Opłaty i koszty postępowania (art. 261-267)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Art. 261. § 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być...

Najnowsze

Resort finansów prezentuje podatkowy Polski Ład w pigułce

Ministerstwo Finansów zaprasza do zapoznania się z podręcznikiem po największej od trzydziestu lat reformie systemu podatkowego w Polsce. ...

Polski Ład: Livechaty też w tym tygodniu

Eksperci Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące podatkowych aspektów Polskiego Ładu, w tym...

Szkoły: „Laboratoria Przyszłości” – rozwój edukacji cyfrowej

W ostatnim czasie rząd przeznaczył ogromne środki na rozwój szkół. – Rząd przeznaczył duże środki na cyfryzację szkół, na...

Popularne