zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Kodeksy

Od Redakcji…

Zamieszczony tekst ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (skrót: k.p.a.) został opracowany przez redakcję na podstawie ostatniego tekstu jednolitego z dnia 16.03.2021 r. ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod poz. 735 oraz zmian opublikowanych w poniższych Dziennikach...

k.p.a. – Dział I. Przepisy ogólne (art. 1-60)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1301 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 07.07.2022 r. — dotyczy art. 39. Rozdział 1 Zakres obowiązywania Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed organami administracji publicznej w...

k.p.a. – Dział II. Postępowanie (art. 61-163g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1301 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 07.07.2022 r. — dotyczą art. 63. Rozdział 1 Wszczęcie postępowania Art. 61. § 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub...

k.p.a. – Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 164-181)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Art. 164.–179. (uchylone) Art. 180. § 1. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach. § 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy...

k.p.a. – Dział IV. Udział prokuratora (art. 182-189)

Ostatnia zmiana Dz.U.2021.735 Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było...

k.p.a. – Dział IVa. Administracyjne kary pieniężne (art. 189a-189k)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Art. 189a. § 1. W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego działu. § 2. W przypadku uregulowania w przepisach odrębnych: 1) przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, 2) odstąpienia od...

k.p.a. – Dział VII. Wydawanie zaświadczeń (art. 217-220)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Ostatnie zmiany (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczone w tekście na czerwono — weszły w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczą art.: 217, 220. Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej...

k.p.a. – Dział VIII. Skargi i wnioski (art. 221-260)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320), zaznaczona w tekście na czerwono — weszła w życie dnia 05.10.2021 r. — dotyczy art. 238. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania...

k.p.a. – Dział VIIIa. Europejska współpraca administracyjna (art. 260a-260g)

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.735 Art. 260a. § 1. Organy administracji publicznej udzielają pomocy organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz organom administracji Unii Europejskiej, jeżeli przepisy prawa Unii Europejskiej tak stanowią i na zasadach określonych w tych przepisach. § 2. Organ administracji...

Najnowsze

Wstępne wyniki egzaminów maturalnych

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wstępne wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym, tj. w maju 2022 r. Maturę zdało...

Ponad 270 tysięcy obywateli Ukrainy zatrudnionych dzięki uproszczonej procedurze

Już ponad 270 tys. obywateli Ukrainy zostało zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury.  Od 15 marca tego roku pracodawcy poinformowali o...

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników

Pracujący rolnik-emeryt z prawem do pełnej emerytury Rolnik-emeryt może kontynuować pracę w posiadanym gospodarstwie rolnym bez zawieszenia części uzupełniającej świadczenia...

Popularne